Preskočiť na obsah

matkan

Pozvánka do Karavány

  • by

Čaj, čaj, čaj! Po otvo­re­ní obchod­ných ciest s východ­ný­mi zema­mi sa toto slo­vo sklo­ňu­je na kaž­dom rohu. Od meš­ťa­nov, až po naj­vyš­šiu šľach­tu sa roz­ší­ri­la čajíč­ko­vá mánia. Všetci načis­to pre­pad­li novým manie­rom, čaj sa stal mód­nym hitom!