Preskočiť na obsah

SlavCon 2008

Milí lar­pis­ti,

o nie­koľ­ko týž­dňov sa bude konať tre­tí roč­ník fes­ti­va­lu slo­van­skej myto­ló­gie, his­tó­rie, fan­ta­sy a sci-fi, SlavCon 2008. Všetci ste víta­ní v pries­to­roch SPŠD Kvačalova 20 v Bratislave, od piat­ku 18. do nede­le 20. aprí­la. Ako už mno­hí z vás vedia, jed­na prog­ra­mo­vá línia na tom­to cone sa venu­je prá­ve LARP-om a Slavcon (tref­ne pre­me­no­va­ný na SladCon, tým­to pozdra­vu­jem BoSS) sa stal takým neofi­ciál­nym stret­nu­tím lar­pis­tov (nie­len) z celé­ho Slovenska. Tento rok sa to, dúfa­me, nezme­ní, keď­že súčas­ťou prog­ra­mu budú rolep­la­y­o­vé works­ho­py od Brotherhood of Steel and Sorcery, účasť a zopár pred­ná­šok nám pri­sľú­bi­li Court of Moravia z Českej repub­li­ky, bude­te mať mož­nosť zahrať si na nie­koľ­kých komor­ných lar­poch a samoz­rej­me vypo­čuť si zau­jí­ma­vé pred­náš­ky či dis­ku­to­vať o rôz­nych témach.
Viac pries­to­ru však lar­py roz­hod­ne nedos­tá­va­jú na úkor iných oblas­tí. Môžete sa tešiť aj na pred­náš­ky, dis­ku­sie či works­ho­py z fan­ta­sy sek­cie: tre­tí roč­ník SlavConu bude okrem iné­ho zame­ra­ný na Zeměplochu, prí­de aj pán Kantůrek, čes­ký pre­kla­da­teľ sve­to­zná­me­ho auto­ra humor­nej fan­ta­sy Terryho Pratchetta. Na svo­je si prí­du fanú­ši­ko­via Tolkienových diel, či Harryho Pottera. Tí z vás, kto­rí upred­nost­ňu­jú sci-fi, nebu­dú skla­ma­ní, opäť pri­pra­vu­je­me blo­ky veno­va­né Star Wars, Star Trek, no aj pred­náš­ky na kla­sic­kej­šie témy. A neza­bú­da­me ani na tú časť SlavConu, kto­rá mu dala meno. Slovanskej tema­ti­ke sa, tak ako aj v minu­los­ti, budú veno­vať odbor­ní­ci i zanie­te­ní nad­šen­ci, ponú­ka­jú­ci pes­trú pale­tu pred­ná­šok a aktivít.
Cony, a ten náš nie je výnim­kou, sú mies­tom, kam člo­vek pri­chá­dza nie­len sedieť na pred­náš­kach. K dis­po­zí­cií je cine­ma miest­nosť s pre­mie­ta­ním, her­ňa s dosko­vý­mi hra­mi od Albi, stán­ky, budú sa hrať sto­lo­vé RPG, Wargaming, na dvo­re luko­strel­ci zo sku­pi­ny Vinedi a taneč­ní­ci z Festum Aeternum, soko­lia­ri, večer ohňo­vá show, hudob­né vystú­pe­nie sku­pín Vrbovské vŕby a Vrbovskí víťa­zi… a pre­dov­šet­kým veľa ľudí s podob­ný­mi záuj­ma­mi, kto­rých tu máte mož­nosť spoz­nať. Príďte a neoľutujete.

Registrácia a info na www​.slav​con​.sk, v prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok sa neboj­te obrá­tiť na orga­ni­zá­to­rov – Spoločenstvo Tolkiena.