Preskočiť na obsah

LarpFest 2008

Larpy sa poma­ly a isto stá­va­jú čoraz popu­lár­nej­šou zába­vou, kvô­li ale­bo aj napriek sna­he mno­hých z nás. Kalendár, kde kedy­si hrdo figu­ro­va­li tri akcie za leto, kto­ré si žia­den sku­toč­ný hráč nemo­hol nechať ujsť, sa dnes zapĺňa pol roka dopre­du, pre­to­že inak nad­še­ným orga­ni­zá­to­rom hro­zí, že pre­hra­jú boj o luk­ra­tív­ny dátum. Na por­tá­li S.L.A.D. pre­bie­ha­jú horú­ce dis­ku­sie a na conoch sa plnia línie.

Po SlavCone 2008 (http://​www​.slav​con​.sk), na kto­rom tre­ti­nu prog­ra­mu tvo­ri­la prá­ve lar­po­vá línia a stá­le to nesta­či­lo, sa roz­beh­la ini­cia­tí­va zor­ga­ni­zo­va­nia vlast­nej akcie, kde by lar­py dosta­li toľ­ko pries­to­ru, koľ­ko by potre­bo­va­li. Touto akci­ou bude LarpFest 2008, kto­rý sa bude konať na Katolíckom gym­ná­ziu Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici (http://​www​.kgsm​.sk), od piat­ku 17. do nede­le 19. októb­ra 2008.

Primárnym úče­lom LarpFestu je však aj zraz komu­ni­ty, stret­nu­tie hrá­čov a orga­ni­zá­to­rov, s mož­nos­ťou inšpi­ro­vať sa a vyme­niť skú­se­nos­ti. Miestom, kde môžu bez stra­chu prí­sť nová­či­ko­via a spoz­nať ľudí, kto­rý ich uve­dú do lar­po­vé­ho uni­ver­sa. Conom, na kto­rom si lar­pis­ti prí­du na svo­je. A neplá­nu­je­me sa obme­dziť len na prednášky.

Po prog­ra­mo­vej strán­ke pri­pra­vu­je­me nie­koľ­ko línií. Jedna z nich bude zame­ra­ná na dis­ku­sie, od dôle­ži­tých prob­lé­mov budúc­nos­ti slo­ven­ské­ho lar­pu až po témy, o kto­rých sa vďač­ne opäť pohá­da­me. Internetový por­tál pred­sa len nie je dosta­toč­nou náh­ra­dou za živé deba­ty a tak má LarpFest ambí­ciu byť akci­ou, na kto­rej sa spra­via zásad­né roz­hod­nu­tia ovplyv­ňu­jú­ce ďal­šie sme­ro­va­nie lar­pov na Slovensku a ich prezentáciu.

Nakoľko nám to pries­to­ry ško­ly dovo­lia, na LarpFeste pre­beh­ne nie­koľ­ko komor­ných hier od rôz­nych orga­ni­zá­tor­ských sku­pín či jedin­cov, s odliš­nou tema­ti­kou aj nároč­nos­ťou na hrá­ča. Cez web­strán­ku bude­te mať mož­nosť pri­hlá­siť sa či dať naja­vo pred­bež­ný záu­jem, pod­ľa kto­ré­ho roz­hod­ne­me, koľ­ko behov jed­not­li­vých lar­pov sa usku­toč­ní. Ak nebu­de­te mať chuť hrať celé popo­lud­nie aj večer, ešte vždy môže­te prí­sť na Role Play works­hop a zahrať si jed­nu dve scénky.

Predovšetkým je však LarpFest mies­tom, kde sa môže­te pre­zen­to­vať. Línia Pozvánky a repor­tá­že poskyt­ne pries­tor aké­mu­koľ­vek orga­ni­zá­to­ro­vi ale­bo hrá­čo­vi, kto­rý bude mať záu­jem pode­liť sa o svoj záži­tok či zau­jí­ma­vé infor­má­cie, či už for­mou uce­le­nej pred­náš­ky, voľ­né­ho roz­prá­va­nia ale­bo dis­ku­sie. Rovnako oce­ní­me ini­cia­tí­vu aké­ho­koľ­vek prís­pev­ku do prog­ra­mu, v podo­be hry, návrhu na dis­ku­siu ale­bo pred­náš­ky v línií Teória a prax. Stačí napí­sať na program@larpy.sk.

Prihlášku, všet­ky potreb­né infor­má­cie, časom pri­bú­da­jú­ce novin­ky a neskôr prog­ram náj­de­te na strán­ke http://​www​.lar​py​.sk. V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok sa na nás neboj­te obrá­tiť pro­stred­níc­tvom mai­lu fest@larpy.sk ale­bo na strán­ke http://​www​.slad​.sk v prí­sluš­nom fóre
(viewforum.php?f=153).
Organizačný tím LarpFestu sa na Vás bude tešiť.