Preskočiť na obsah

Odraz

 • by
  • 13.4.2008 pro­běh­ne Odraz – kon­fe­ren­ce o lar­pu, o jeho
   pří­stu­pech, mož­nos­tech a pří­no­sech, o teorii i pra­xi. Inspirací jsou
   pra­vi­del­né skan­di­náv­ské kon­fe­ren­ce Knutepunkt, jejichž loňs­ké­ho ročníku
   se vět­ši­na orga­ni­zá­to­rů Odrazu také zúčast­ni­la a roz­hod­la se tento
   pří­nos­ný počin při­nést i do čes­ké a morav­ské kotliny.

Letošní Odraz se odeh­ra­je v Brně. Jde o prv­ní roč­ník celorepublikového
set­ká­ní a s kaž­dým násle­du­jí­cím rokem bude puto­vat po dal­ších českých
měs­tech. Program bude slo­že­ný pře­dev­ším z před­ná­šek a dis­ku­zí lidí, ale
půj­de také o spo­le­čen­ské set­ká­ní těch, kte­ří mají k téma­tu co říci.

Navštivte webo­vé strán­ky přip­ra­vo­va­né akce http://​odraz​.org/ a včas se
při­hlas­te. Organizátoři i dal­ší účast­ní­ci se těší na naše spo­leč­né setkání.