Preskočiť na obsah

Larpové leto 2005

Žiaľ je to tak, ale leto je opäť úspeš­ne za nami. V dneš­ných dňoch nám dáva svo­je posled­né zbo­hom, aby nám v podo­be babie­ho leta pri­po­me­nu­lo naše let­né rado­ván­ky a vyčí­ňa­nie po tep­lých hviezd­nych nociach, na kto­ré neje­den z nás urči­te rád zaspo­mí­na. Zaspomína na to, ako sa vzdu­chom šíri­la vôňa spá­le­né­ho mäsa, popol z horia­ce­ho ohnis­ka, či podoz­ri­vý smrad šíria­ci sa zo sused­né­ho sta­nu, kto­rý náram­ne pri­po­mí­nal zatuc­hnu­té troj­dňo­vé ponož­ky čis­ti­ča kaná­lov. Ach veru krás­ne leto sme mali mož­nosť ten­to rok zažiť a pre­dov­šet­kým tí, kto­rí nele­ni­li a svo­je náv­šte­vy u babi­čiek na far­me, či rodin­nú dovo­len­ku v Chorvátsku vyme­ni­li za výpra­vu na nie­kto­rí z (dovo­lím si pove­dať) množ­stva LARPov či bojov­ku, kto­ré sa v uply­nu­lých tep­lých let­ných mesia­coch u nás kona­li. Mnohí si po pre­čí­ta­ní tých­to riad­kov urči­te pove­dia, že či to za to stá­lo. Ja len dodám, že kto neskú­si, nezis­tí. Avšak pre tých, kto­rí aj chce­li, ale „ako­si to zno­vu nevyš­lo“ ponú­kam ten­to člá­no­ček, kto­ré­ho cie­ľom je struč­ne Vás poin­for­mo­vať o tom, čo sa to vlast­ne na tých našich kop­coch, lúkách a v lesoch vlast­ne v lete 2005 udia­lo. Dopredu upo­zor­ňu­jem, že tu budem popi­so­vať len akcie, na kto­rých som sa osob­ne zúčast­nil a tak ich teda môžem s kľud­ným sve­do­mím ohod­no­tiť. Ak by mal nie­kto záu­jem, o postre­hy z nie­kto­rej z akcii, o kto­rej tu nepí­šem, prí­pad­ne by si chcel pre­čí­tať iný názor ako môj tak nech urči­te nav­ští­vi sek­ciu repor­tá­ží a tú či onú repor­táž z akcie si nájde.

Les Garoton aka Erkenov LARP (30.6. – 4.7.)

Letnú lar­po­vú sezó­nu nám už po dru­hý rok úspeš­ne zahá­jil fan­ta­sy LARP z nepo­me­no­va­né­ho sve­ta, kto­ré­ho dejis­kom sa tra­dič­ne stal Betliarsky kaš­tieľ na výcho­de Slovenska, a kto­ré­ho boha­tosť par­ku na dobo­vé loka­li­ty je na LARPy pros­te ide­ál­na. Zúčastnilo sa ho nie­čo oko­lo 40 pozva­ných jedin­cov, kto­rí sa ten­to krát pred­vied­li (poniek­to­rí) v naozaj exe­len­tne pre­pra­co­va­ných, typic­ky cha­rak­te­ro­vých kos­tý­moch a svo­jím chvá­ly­hod­ným prí­stu­pom tak pris­pe­li k uce­le­niu naozaj neopa­ko­va­teľ­nej atmo­sfé­ry, kto­rá na mňa v tej­to loka­li­te zakaž­dým až tak­po­ve­diac „magic­ky“ zapô­so­bí. Novinkou bolo aj povin­né oba­ľo­va­nie zbra­ní, kto­ré jed­nak malo za úlo­hu zlep­šiť bez­peč­nosť celej akcie a teda pre­dísť neže­la­ným zra­ne­niam a záro­veň sa sta­la výstre­lom, kto­rí odštar­to­val dlhé dis­ku­sie na fórach a podob­né úpra­vy zbra­ní aj na ďal­ších akciách. Hlavný Org (orga­ni­zá­tor) Erkenbrand sa evi­den­tne po minu­lom roku pohral s nie­kto­rý­mi „nevy­vá­že­ný­mi“ posta­va­mi a čo viac, pri­dal aj nie­koľ­ko nových povo­la­ní a rás. Viac-menej ste mali vo výbe­re rasy neob­me­dze­nú voľ­bu, čo tiež oči­vid­ne pris­pe­lo k pes­tros­ti celej hry (hlav­ne „špic­kouš­ká tam evi­den­tne frča­li“). Princíp samot­nej hry tak­tiež neos­tal nezme­ne­ný. Kým vla­ni boli hrá­či od začiat­ku zosku­pe­ní do dru­žín a ques­ty, kto­ré mali od začiat­ku dané aj ako dru­ži­na plni­li, teraz šlo via­cej o oso­bit­ný prí­stup k prob­lé­mom, s kto­rý­mi sa posta­va moh­la stret­núť a ku ques­tom sa muse­li hrá­či postup­ne pre­pra­co­vať. I keď s tým evi­den­tne mali poniek­to­rí hrá­či prob­lé­my až to mies­ta­mi vyze­ra­lo, že sa nudia, roz­hod­ne to viac pri­blí­ži­lo Les Garoton k LARPovému kon­cep­tu SVET, kto­rým sa urči­te sna­ží byť.
Plusy: vidi­teľ­ná sna­ha orgov aj hrá­čov zlep­šo­vať kva­li­tu akcie, per­fekt­né kos­tý­my, varia­bil­ná loka­li­ta, krč­ma čo by kame­ňom doho­dil, pek­né poča­sie, menej fotiek chti­vých turis­tov ako vla­ni, mož­nosť pohodl­né­ho uby­to­va­nia sa v chat­kách + spr­cha, pamät­ná noč­ná zábava.
Mínusy: stá­le nevy­uži­tý poten­ciál roz­lo­hy par­ku, nedos­ta­tok pomoc­ných orga­ni­zá­to­rov (nie­ke­dy sa pros­te evi­den­tne nestí­ha­lo, čo pris­pe­lo mimo iné­ho aj k tomu, že poda­kto­rí hrá­či nema­li čo robiť), poniek­to­rí hrá­či čas­to zabú­da­li na RP (Role Play) a FP (Fair Play), čo kazi­lo hru ostat­ným (rada orgom – ešte lep­ší výber hráčov).
Verdikt: 8/10
Vyvrženci – Krv Anjelov (4.8. – 8.8.)

Ďalším LARPom, kto­ré­ho som sa zúčast­nil boli prá­ve Vyvrženci, kto­rý zor­ga­ni­zo­va­lo zosku­pe­nie Odinovi Havrani. Celá pará­da sa odo­hrá­va­la blíz­ko Považskej Bystrice (jed­na­lo sa o rov­na­kú loka­li­tu ako minu­lo­roč­ný a toh­to­roč­ný Tordhan). Koncept hry voľ­ne vychá­dza zo zná­me­ho fan­ta­sy sve­ta Planescape, čomu boli pris­pô­so­be­né aj rasy, povo­la­nia, pro­stre­die a samoz­rej­me cel­ko­vá atmo­sfé­ra … „Ach, Tak tem­ná a dep­re­sív­na“… Keďže išlo o tes­to­va­cí roč­ník orga­ni­zá­to­ri si chce­li zabez­pe­čiť bez­prob­lé­mo­vých hrá­čov a tak sa pre ten­to krát stal LARP Vyvrženci výhrad­ne pre pozva­ných (hádam sa to do budúc­na zme­ní). Celkovo sa tu nako­niec ziš­lo nie­čo oko­lo 30 „vyvo­le­ných“ hrá­čov, kto­rí sa ocit­li prá­ve upro­stred vrcho­lia­cich kon­flik­tov, kto­ré sužo­va­li jed­nu neme­no­va­nú sfé­ru, aby tu spo­loč­ný­mi sila­mi otes­to­va­li pre­lo­že­né a podo­pĺňa­né pod­rob­né pra­vid­lá, kto­ré orga­ni­zá­to­ri dlhú dobu kon­štru­ova­li a neus­tá­le pre­rá­ba­li. I keď my prí­beh hry cel­ko­vo nič neho­vo­ril (nakoľ­ko svet PlaneScapu nepo­znám), nebol veľ­ký prob­lém zorien­to­vať sa v hre, zis­tiť kto je kto a ako sa veci majú (vzhľa­dom na men­ší počet účast­ní­kov). Veľkým prob­lé­mom bolo počia­toč­né nad­mie­ru nepriaz­ni­vé poča­sie, kto­ré odra­di­lo nie­koľ­kých dôle­ži­tých hrá­čov , čo naru­ši­lo hlav­ný prí­beh, zni­či­la nie­kto­ré kos­tý­my či make-up a tak sa samot­ná hra zača­la neskôr, z obme­na­mi, kto­ré boli vyko­ná­va­né narých­lo na mies­te, čo neveš­ti­lo nič dob­ré. Ku všet­ké­mu neus­tá­le prša­lo a ľudom zača­li dochá­dzať suché veci, ner­vy a ige­li­to­vé sáč­ky. Nepriaznivá atmo­sfé­ra však iba viac utu­ži­la hry chti­vých nad­šen­cov, kto­rí nako­niec pred­sa len ten­to tes­to­va­cí roč­ník odo­hra­li do úspeš­né­ho kon­ca. Kostýmy a zbra­ne hrá­čov boli vyso­ko nad prie­me­rom a asi naj­viac ma prek­va­pil skve­lý Role Play a odhod­la­nie hrá­čov dohrať túto hru dokon­ca aj napriek toľ­kým nepriaz­ni­vým vply­vom. Naopak úpl­nou lahôd­kou ale­bo akým­si zados­ťu­či­ne­ním sa tu sta­li noč­né ques­ty a hry, počas kto­rých jed­nak nepr­ša­lo a jed­nak boli natoľ­ko atmo­s­fe­ric­ky pre­ve­de­né, že som rázom zabú­dal, že nej­de o rea­li­tu. „Noc tisí­cich duší“ sa tak urči­te nejed­né­mu akté­ro­vi oné­ho noč­né­ho boja zapí­sa­la hlbo­ko do duše a aj mes­teč­ko Tir-Na Og si ju pozna­či­lo do svo­jej kro­ni­ky, kto­rú dúfam nie­kto o rok zno­vu otvorí.
Plusy: vyni­ka­jú­ce noč­né ques­ty, dob­re vybra­tý hrá­či a ich odhod­la­nosť, širo­ký výber postáv a povo­la­ní, nad­prie­mer­né kos­tý­my, vyni­ka­jú­ci Role Play u hrá­čov aj CP, veľa plá­nov na zlep­še­nie do budúc­na (her­né jed­lo a pod.)
Mínusy: nad­mie­ru nepriaz­ni­vé poča­sie, čo žiaľ odra­di­lo nie­kto­rých hrá­čov a zne­hod­no­ti­lo prá­cu orga­ni­zá­to­rov, veľa nevy­vá­že­nos­ti v pra­vid­lách, kto­ré mož­no boli spô­so­be­né ich veľ­kos­ťou, do budúc­na verím, že sa Vyvrženci budú konať na inom „vlast­nom mieste“.
Verdikt: 7/10

LARP Tordhan (11.8. – 14.8.)

Na ten­to LARP som sa osob­ne veľ­mi tešil nakoľ­ko vla­ňaj­ší prvý roč­ník bol pre mňa nesmier­ne prí­nos­ný a skve­lo som sa na ňom bavil. Mimo to som bol aj jed­nou z hlav­ných postáv, kto­ré boli pre chod toho­to SVETA dôle­ži­té. Moje oča­ká­va­nia ohľa­dom tej­to akcie boli o to väč­šie, že si orga­ni­zá­tor­ský tím Brotherhood of Steel & Sorcery dal pomys­le­nú láv­ku naozaj vyso­ko hlav­ne čo sa počtu účast­ní­kov týka­lo. A veru­že sa im to aj poda­ri­lo a LARP Tordhan 2005 sa stal naj­väč­ším toh­to­roč­ným LARPom, čo do množ­stva hrá­čov, kto­rí sa tej­to akcie zúčast­ni­li. Úctyhodné čís­lo 60 (+/-) sa tak sta­lo sym­bo­lom toho, s akým záuj­mom sa podob­né akcie u nás zatiaľ stre­tá­va­jú. Verím, že to bude mať z roka na rok len ras­tú­cu ten­den­ciu, pre­to­že Tordhan má naozaj dob­re vyvá­že­né pra­vid­lá a pre­dov­šet­kým kme­ňo­vých tzv. nos­ných hrá­čov, kto­rí sú záru­kou toho, že ten­to LARP nestros­ko­tá na hlav­ných posta­vách a ich RP. Svet Tordhanu ponú­ka na výber veľ­ké množ­stvo štan­dard­ných povo­la­ní a rás, čo bolo pri tom počte ľudí už aj vid­no. Mnohých hrá­čov (pre­dov­šet­kým nová­či­kov) iste zasko­čil roz­siah­ly terén, ale na stra­ne dru­hej bol aspoň pek­ne čle­ni­tý (kop­ce, lesy, lúky, potok,…), čo roz­hod­ne ilú­zii SVETA len na reál­nos­ti pri­da­lo. Veľmi milo ma prek­va­pi­lo bez­prob­lé­mo­vé fun­go­va­nie mes­teč­ka a jeho kaž­do­den­ný život, kto­rí ste mali mož­nosť okú­siť či už v hos­tin­ci pri tep­lom gulá­ši, ale­bo pria­mo v bojo­vej aré­ne, kde sa mimo iné­ho dali vyhrať aj cel­kom sluš­né penia­ze na stáv­kach (len keby tá zlo­dej­ská gil­da toľ­ko nepajch­lo­va­la). Počasie sa po Vyvržencoch evi­den­tne umúd­ri­lo a tak bolo počas celé­ho Tordhanu krás­ne horú­co. Preto tiež padol veľ­mi vhod neďa­le­ký pra­meň s ľado­vo stu­de­nou vodou, kto­rý nejed­né­mu účast­ní­ko­vi posky­tol v tých­to horú­cich let­ných dňoch žia­dú­ce úto­čis­ko. Bol tu aj pokus spra­viť neja­ké noč­né ques­ty, ale väč­ši­na hrá­čov (okrem upí­rov, kto­rí cez deň „spa­li“) bola natoľ­ko una­ve­ná, že rad­šej sa ulo­ži­li k spán­ku a osud svo­jej duše necha­li s kľu­dom napos­pas neľú­tost­nej noci. Lahôdkou na záver, hlav­ne pre tých bojach­ti­vých hrá­čov bola finál­na bit­ka, kto­rá síce pod­ľa via­ce­rých odbor­ní­kov nie je pre také­to akcie ide­ál­nym zakon­če­ním, ale roz­hod­ne stá­la za to a nie­kto­rí hrá­či v nej urči­te našli zados­ťu­či­ne­nie za svo­je pre­doš­lé neús­pe­chy. Na záver toh­to LARPu sa sta­lo tra­dí­ci­ou vyhla­so­va­nie výsled­kov hla­so­va­nia o naj­lep­šie CP a naj­lep­šie­ho hrá­ča, na kto­ré sa však aj ten­to rok ako­si na mies­te zabud­lo a pre­to sa to ešte v dneš­ných dňoch doťa­hu­je do kon­ca. Hráči sa bavi­li (aspoň tí, čo sa chce­li baviť), orga­ni­zá­to­ri sa teši­li neoča­ká­va­né­mu záuj­mu hrá­čov a svet Tordhanu opäť zažil neje­den roz­ho­du­jú­ci kľú­čo­vý moment, kto­rý posú­va celý dej zase o kus vpred. Či sa o rok aj vy zaslú­ži­te o his­to­ric­ký pre­vrat vo sve­te Tordhanu je len a len na Vás.
Plusy: veľ­ký počet účast­ní­kov, mno­ho kva­lit­ných hrá­čov a u nie­kto­rých extrém­ne dob­rý RP, fun­go­va­nie mes­teč­ka, prí­ve­ti­vý dedin­ča­nia, fan­tas­tic­ký Horeslavov guláš, pek­né kos­tý­my, veľa her­ných mož­nos­tí (kľud­ne ste moh­li napr. hrať koc­ky o penia­ze a o hodin­ku už mať pred­náš­ku o „Vplyve vitál­nej mágie na odhní­va­nie kon­če­kov prs­tov“ na miest­nej mágs­kej univerzite).
Mínusy: mož­no naozaj pri­veľ­mi roz­ťa­ha­né her­né loká­cie, pri­sko­rý odchod nie­kto­rých hrá­čov neved­no pre­čo domov, počia­toč­né prob­lé­my so sch­va­ľo­va­ním zbra­ní nakoľ­ko ich veľa hrá­čov nema­lo oba­le­né, nie­koľ­ko váž­nej­ších úra­zov, za kto­ré však orga­ni­zá­to­ri síce nemô­žu, ale nála­du hrať hrá­čom roz­hod­ne nezlepšili.
Verdikt: 8/10

Bratislava by Sunny Day (19.8. – 20.8.)

Ako už samot­ný názov napo­ve­dá jed­na­lo sa o zástup­cu zápa­do­slo­ven­ských akcii pres­nej­šie o Vampire LARP z pro­stre­dia World of Darkness. Avšak s jed­ným malým roz­die­lom. Oproti iným Vampire LARPom, na kto­ré sú hrá­či toh­to žán­ru zvyk­nu­tý sa jed­na­lo o tzv. „mor­tal­ský“ (roz­umej ľud­ský tzn. bez upí­rov). Inými slo­va­mi hra­lo sa na bež­ný život bra­ti­slav­ských ulíc a s ním spo­je­ných prob­lé­mov. Bratislavské uli­ce boli teda ten­to krát mies­to upí­rov, démo­nov a inej háve­de pre­pl­ne­né člen­mi troch mafián­skych rodín, poli­caj­tmi, obchod­ník­mi motor­kár­mi, inves­ti­ga­tív­ny­mi žur­na­lis­ta­mi či fran­cúz­sky­mi štu­dent­ka­mi na pozná­va­com poby­te. Zástupcu domá­cej scé­ny tvo­ril klan Oláhovcov z Dunajskej stre­dy. Zo zahra­ni­čia sa k nám potom tla­či­li Ruská a Talianska Rodina, kto­rým do tak­tu „vyhrá­va­li“ poh­reb­ný blu­es čle­no­via Yakuzy. Skrátka bež­ný život bra­ti­slav­ských ulíc na pre­lo­me 90tych rokov. Celkovo sa tej­to akcie zúčast­ni­lo nie­čo oko­lo 30 hrá­čov, kto­rí sa počas dvoch dní sna­ži­li simu­lo­vať život ľudí vo sve­te Vampírov. Počasie bolo veľ­mi vyho­vu­jú­ce pre mož­nosť pou­ži­tia vod­ných piš­to­lí ako zbra­ní a tak záve­reč­ná veľ­ká pre­strel­ka o 23.00. upro­stred jed­né­ho neme­no­va­né­ho, menej frek­ven­to­va­né­ho bra­ti­slav­ské­ho námes­tia bola nesmier­ne osvie­žu­jú­ca. Hra bola naozaj sviž­ná, čo bolo zaprí­či­ne­né pre­dov­šet­kým vhod­ne veľ­kým úze­mím na taký­to men­ší počet hrá­čov. Lahôdkou samot­nej hry boli her­né penia­ze, na kto­rých ako hla­vy poma­za­né svie­ti­li tri vysmia­te tvá­re hlav­ných orga­ni­zá­to­rov. Príbeh a úlo­hy sa neus­tá­le toči­li o roz­de­le­ní vply­vu v rám­ci mes­ta Bratislavy a naží­va­nie všet­kých rodín v har­mó­nii jed­nak s poli­caj­nou zlož­kou štá­tu a jed­nak tajom­ný­mi pra­dáv­ny­mi sila­mi, kto­ré odne­pa­mä­ti po nociach v tom­to sta­rom mes­te oží­va­jú. Konkrétneho záve­ru a roz­uz­le­nia sa síce nako­niec nedoč­kal asi nikto, ale roz­hod­ne to vyvrá­ti­lo myš­lien­ku, že svet WoD je len o Upíroch, a že také­to prí­jem­né osvie­žu­jú­ce expe­ri­men­tál­ne LARPy nemu­sia vždy skon­čiť katastrofou.
Plusy: netra­dič­né expe­ri­men­tál­ne pou­ži­tie vod­ných zbra­ní, veľ­kosť her­né­ho úze­mia, her­né penia­ze, tole­ran­cia oko­lo­idú­cich voči bos­so­vi Oláhovcov („ta BiČízz Ne!“)
Mínusy: evi­den­tne nespo­koj­ní oby­va­te­lia v oko­lí námes­tia finál­nej pre­strel­ky, kto­rí na nás nevá­ha­li zavo­lať prí­sluš­ní­kov poli­caj­né­ho zbo­ru SR.
Verdikt: 9/10

Posledné Spojenectvo (17.9.)

Táto akcia nie tak cel­kom vysti­hu­je názov toh­to člán­ku nakoľ­ko sa svo­jou pod­sta­tou radí skôr medzi bojov­ky, ako LARPy. Avšak roz­ho­dol som sa ju spo­me­núť ako jedi­né­ho zástup­cu toh­to typu za všet­kých, pre­to­že také­to „maso­vé“ bit­ky majú zhru­ba rov­na­ký cha­rak­ter, cho­dia na ne rov­na­kí ľudia a posky­tu­jú pri­naj­men­šom rov­na­ký stu­peň zába­vy, ako ich pre­pra­co­va­nej­ší bra­tia. Mimo to sa ich tiež počas leta nie­koľ­ko udia­lo a bolo by len na ško­du nebyť o nich informovaný.
Posledné spo­je­nec­tvo sa svo­jou pod­sta­tou sna­ží pri­po­me­núť sláv­nu veľ­kú bit­ku z diel J.R.R. Tolkiena, kto­rá na dlhé veky roz­hod­la o osu­de báj­nej Stredozeme. Proti sebe sa tu už dru­hý rok v onen osud­ný deň stret­li armá­dy tem­ných škre­tov pro­ti hrdým bojov­ní­kom Gondoru, bojach­ti­vým trpas­lí­kom, či vzne­še­ným elfom. Organizátori si ten­to rok vybra­li roz­siah­le úze­mie nad bra­ti­slav­skou miest­nou čas­ťou Rača, kto­ré sa im asi zda­li dostup­nej­šie a bola tam men­šia prav­de­po­dob­nosť náv­šte­vy nech­ce­nej kon­tro­ly zo stra­ny štát­nych úra­dov. Žiaľ rov­na­ko ako vla­ni aj ten­to rok to vyze­ra­lo na extrém­ne nepriaz­ni­vé poča­sie, kto­ré sa sna­ži­lo ska­ziť vyna­lo­že­nú náma­hu celé­ho orga­ni­zač­né­ho tímu GMA. Avšak v posled­nú chví­ľu sa vyča­si­lo (resp. v lese nepr­ša­lo) a tí, čo sa nako­niec nene­cha­li zlým poča­sím odra­diť moh­li zažiť naozaj veľ­ko­le­pú bit­ku. Sily sa ten­to rok zda­li byť vyrov­na­né na oboch stra­nách a i keď pomer­ne čas­to dochá­dza­lo k zlé­mu výkla­du, či nepo­cho­pe­niu pra­vi­diel, prí­pad­ne sa obja­vi­li dovte­dy skry­té chy­by, nako­niec sa stra­na dob­ra dobo­jo­va­la do pre nich šťast­né­ho kon­ca a smr­ťou Sauronovou tak roz­hod­la o osu­de a prí­be­hu ďal­šie­ho roč­ní­ka jed­nej z naj­väč­ších bojo­viek na Slovensku. Bojovalo sa kla­sic­ky papie­ro­vý­mi, či trub­ko­vý­mi meč­mi a v hoj­nom počte sa tu (pre­dov­šet­kým u tých star­ších hrá­čov) pre­zen­to­va­li aj veľ­mi pek­né pre­pra­co­va­né kos­tý­my, kto­ré efek­tív­ne dotvá­ra­li cel­ko­vú atmo­sfé­ru. Ohlasy hrá­čov sa ako vždy odli­šu­jú, ale urči­te mi dá väč­ši­na za prav­du, keď poviem, že Posledné spo­je­nec­tvo bolo viac než obstoj­nou bod­kou za LARPovým letom 2005 na Slovensku.
Plusy: bez­peč­né zbra­ne, mini­mum úra­zov, dob­rá nála­da aj napriek zlé­mu poča­siu, veľ­ký záu­jem a ohla­sy u mlad­ších hrá­čov, vyrov­na­nej­šie stra­ny ako vla­ni, kostýmy.
Mínusy: prí­liš roz­tia­hnu­té úze­mie (veľa hrá­čov sa k nie­kto­rým vežiam ani nedos­ta­lo), opäť raz zlé poča­sie, kto­ré urči­te odra­di­lo veľa mož­ných hráčov.
Verdikt: 8/10

A čo dodať na záver? LARPy a bojov­ky sa u nás stre­tá­va­jú stá­le s väč­šou obľu­bou ako u mlad­šej tak aj star­šej gene­rá­cie a je len otáz­kou času, kedy sa dot­knú aj Vás. Nenechajte sa pre­to dlho pre­svied­čať a neroz­ho­duj­te sa dlho. Prekonajte svoj neopod­stat­ne­ný ostych a leni­vosť, vytiah­ni­te svoj dáv­no zalo­že­ný det­ský dre­ve­ný meč, zoši­te jed­no­du­chý kos­tým a čo naj­skôr vytiah­ni­te tré­no­vať šerm, aby ste aj vy moh­li čo naj­skôr hrdo vytiah­nuť dobí­jať slá­vu a písať tak his­tó­riu LARPov a Bojoviek na Slovensku.

-g-