Preskočiť na obsah

Larp Les Garoton je späť!

  • by

Týmto by som Vás chcel pozvať na 5ty roč­ník Larpu Les Garoton.

O čo ide?
Ide o fan­ta­sy Larp, kto­rý je zalo­že­ný na sil­nom prí­be­hu a na men­ších „pod­prí­be­hoch“, do kto­rých sú všet­ky posta­vy neja­kým spô­so­bom zaple­te­né. Postavy nie sú len náhod­ný­mi účast­ník­mi, kto­rí „išli oko­lo“, ale prí­tom­nosť kaž­dej z postáv má na hre svo­je odô­vod­ne­nie a aj cieľ. To všet­ko je umiest­ne­né do roz­siah­le­ho sve­ta s hlb­ší­mi záp­let­ka­mi a vzťahmi.

Hra je zara­de­ná pod znač­ku m6, teda Les Garoton sa sna­ží spĺňať všet­kých 6 zásad mani­fes­tu m6. Každý hráč, kto­rý sa na akciu pri­hlá­si, vyjad­rí tak súhlas s dodr­žia­va­ním tých zásad mani­fes­tu, kto­ré sa týka­jú hrá­čov. Podrobnosti o mani­fes­te m6 náj­de­te na strán­ke www​.m6​.cz.

Kde sa to odohráva?
Larp Les Garoton sa odo­hrá­va v Betliari blíz­ko Rožňavy. Táborí sa v cam­pin­go­vej oblas­ti, kto­rá je ide­ál­na na takú­to akciu. Dátum bol sta­no­ve­ný od 3. júla do 6. júla 2008.

Ako sa registrovať?
Základná pod­mien­ka na regis­trá­ciu na Les Garoton je vek aspoň 16 rokov. Všetky ďal­šie pod­mien­ky aj ako postu­po­vať pri regis­trá­cií sa môže­te dočí­tať na strán­ke www​.les​ga​ro​ton​.larp​.sk v sek­cií „Ako začať“. Na tej­to strán­ke náj­de­te aj všet­ky ostat­né infor­má­cie o rasách, povo­la­niach, pra­vid­lách, prí­be­hu a ďal­ších zále­ži­tos­tiach týka­jú­cich sa Larpu Les Garoton.

Registrovať sa je mož­né do 20. júna 2008. Avšak hrá­či, kto­rí sa neprih­lá­sia do kon­ca mája, tzv. do 31. mája, nebu­dú mať viac mož­nosť vyjed­ná­vať o svo­jej posta­ve a orga­ni­zá­to­ri im pri­de­lia posta­vu pod­ľa svo­jej potreby.

Keďže posta­vy majú v prí­be­hu svo­je mies­to a výpa­dok nie­kto­rých z nich by mohol naru­šiť dej, pri­hla­su­jú sa hrá­či na hru záväzne!

Takže, to je v „skrat­ke“ asi všet­ko. Väčšinu infor­má­cií by ste mali nájsť na stránke:
www​.les​ga​ro​ton​.larp​.sk

Ak by ste mali otáz­ky ale­bo výhra­dy, prí­pad­ne nápad na vylep­še­nie akcie, napíš­te nám do schrán­ky lesgaroton@hotmail.com , na fórum Garotonu tu na SLADe http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​f​o​r​u​m​.​p​h​p​?​f​=60 , na tele­fón­ne čís­lo 0908 344 190 ale­bo na icq 418 002 204

Tešíme sa na Vás!