Preskočiť na obsah

Lotrcon

  • by

Milí fan­ta­zá­ci, elfo­vé, skře­ti a jiné bytos­ti vysky­tu­jí­cí se v čes­kých a slo­ven­ských luzích a hájích. Tímto bych vám chtěl před­sta­vit akci s názvem:
Lotrcon – www​.lotr​con​.cz

Jedná se o Con (slo­vo Con pochá­zí z anglic­ké­ho con­ven­ti­on a ozna­ču­je se jím jaké­ko­liv set­ká­ní fanouš­ků sci-fi a fan­ta­sy) tema­tic­ky zaměře­ný na svět Pána Prstenů.
Nepochybně všich­ni zná­te film Pán prs­te­nů a aspoň jste sly­še­li o tvůr­ci před­lo­hy pro­fe­so­ru Tolkienovi. Z vlast­ní zku­še­nos­ti ale vím, že vět­ši­na příz­niv­ců fan­ta­sy i fil­mu jako tako­vé­ho má jen mlha­vé povědo­mí o kni­hách, o slo­ži­tých sou­vis­los­tech v nich a o poza­dí díla, nebo tře­ba o fant­vor­bě, kte­rá se roz­ší­ři­la ješ­tě před samot­ným nato­če­ním světo­zná­mé­ho filmu.
V našich kon­či­nách exis­tu­jí tři spo­leč­nos­ti fanouš­ků Pána Prstenů (Společenstvo čes­ké: http://​nofar​.wz​.cz/​j​r​r​t​.​htm, spo­le­čen­stvo slo­ven­ské: http://​www​.tol​kien​.sk a Společnost přá­tel díla JRRT: http://​www​.tol​kien​.cz) z nichž hla­va SPDJRRT Jixipen je více méně zod­po­věd­ná za Lotrcon.
Pokud vás zají­má film Pán prs­te­nů a chtěli bys­te ho opět zhléd­nout (ten­to­krát ve vel­ké spo­leč­nos­ti stej­ně smýš­le­jí­cích lidí, se kte­rý­mi si může­te popo­ví­dat), pokud se chce­te sezná­mit s dal­ší­mi sobě podob­ný­mi nebo pokud se chce­te podí­vat na fil­my a poslech­nout si a hudeb­ní díla fanouš­ků, pak přijď­te nav­ští­vit naši akci.
Existuje mno­ho desí­tek nahrá­vek růz­ných pís­ní ins­pi­ro­va­ných Tolkienovým světem, kte­ré vytvo­ři­ly sku­pin­ky fanouš­ků jako napří­klad Poetické spo­le­čen­stvo nebo Falešné spo­le­čen­stvo. Stejně tak exis­tu­jí zázna­my rekons­truk­cí bitev zno­va vybo­jo­va­ných v našem světě. Určitě jste se již doslech­li, pokud jste se jich dokon­ce sami nezú­čast­ni­li, o akcích ozna­čo­va­ných jako dře­vár­na či žele­zár­na (bit­va Pán prs­te­nů, Bitva pěti armád …). Pokud ne, u nás se s těmi­to poj­my bude­te moci seznámit.
Stejně tak si bude­te moci poslech­nout před­náš­ky o his­to­rii a myto­lo­gii, z níž pro­fe­sor Tolkien při psa­ní svých knih vychá­zel, o růz­ných náro­dech z Pana Prstenů a o jejich způso­bu života.
Přiblížíme Vám elfy, jež nej­sou pou­ze éte­ric­ké bytos­ti vzdá­le­né veš­ke­ré­mu chá­pá­ní, ale živí tvo­ro­vé z masa a kos­tí žijí­cí svým běž­ným živo­tem, skře­ty, kte­ří nej­sou jen nemys­lí­cí vra­žed­ný zástup, ale osob­nos­ti žijí­cí v tech­no­lo­gic­ky vyspělé spo­leč­nos­ti, hobi­ty a jejich jídel­ní­ček a domá­cí zvy­ky tak blíz­ké nám lidem, i jezd­ce z Rohanských plá­ní a jejich milo­va­né koně a ženy 😉
a mno­ho dal­ší­ho…. Prozatím nespe­ci­fi­ko­va­né­ho neboť prog­ram se průběž­ně vytváří.
Pokud bys­te měli jaké­ko­li dota­zy nebo návrhy na spo­lu­prá­ci, může­te využít kon­tak­ty uve­de­né na naší stránce.

Namátkou před­běž­ně něko­lik zají­ma­vých programů:
Živé vystou­pe­ní čle­nů faleš­né­ho spo­le­čen­stva: http://​fs​.ulmus​.cz
Záznamy pís­ni­ček Poetického spo­le­čen­stva: http://​ps​.ulmus​.cz
Hobití jídelníček
Filmy a Fanfilmy
Přednášky.

Lotrcon je sou­čás­tí FESTIVALU FANTAZIE (http://​www​.fes​ti​val​fan​ta​zie​.cz), což zna­me­ná, že za stej­né vstup­né ve stej­né době může­te nav­ští­vit i mno­hé dal­ší pořa­dy sou­vi­se­jí­cí s Fantasy, ale také s RPG, Star Trekem, hra­mi, moder­ní­mi tech­no­lo­gie­mi a nepře­ber­ným množ­stvím dal­ších témat. Také se kona­jí sou­těže, kte­ré blíz­ce sou­vi­sí s fan­ta­sy, tře­ba hod elfem nebo Skřetbal.
Ale hlav­ně se může­te set­kat a sezná­mit s mno­ha lid­mi jako jste Vy sami, najít si nové zají­ma­vé přá­te­le a vůbec si užít „FANTASTICKOU“ fan­tas­tic­kou 😀 dovo­le­nou a prázdniny.
K tomu vše­mu sta­čí ote­vřít a vypl­nit tuh­le přih­láš­ku: http://​fes​ti​val​fan​ta​zie​.cz/​a​m​ber

V pří­pa­dě že bude­te chtít využít sle­vu siré­na: http://​fes​ti​val​fan​ta​zie​.cz/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​g​=​v​s​t​u​pne činí­cí asi 10% ze vstup­né­ho a nemá­te žád­né­ho zná­mé­ho se kte­rým by jste se moh­li dom­lu­vit na jejím uplat­nění kon­tak­tuj­te mě na ICQ: 262184447 Zde rov­něž může­te klást jaké­ko­li dota­zy ohled­ně LOTRconu na kte­ré nenaj­de­te odpo­věď na našich stránkách.

Celá akce se odeh­rá­vá na začát­ku práz­dnin v malém, ale pří­jem­ném měs­tě Chotěboř upros­třed České repub­li­ky. Je to poblíž Havlíčkova bro­du na tra­ti spo­ju­jí­cí Brno s Prahou.
V oko­lí jsou lesy plné borůvek, mís­ta vhod­ná na pik­nik i kou­pá­ní, ale když se vám nech­ce ven, tak může­te celý con pro­žít v jedi­ném kom­ple­xu budov bez nut­nos­ti jaké­ho­ko­li ces­to­vá­ní po oko­lí. Bar i res­tau­ra­ce jsou dobře a chut­ně záso­be­né. A Chotebořské pohos­tin­ství je také sluš­né, zvláš­tě pak Panský dům na náměstí.

Na závěr bych vám rád uká­zal pár ilus­trač­ních fotek.
Plakát Lotrconu: http://​iks​-mchar​.ic​.cz/​l​o​t​r​c​o​n​.​jpg
Fronta u regis­tra­ce conu: http://​www​.fes​ti​val​fan​ta​zie​.cz/​a​r​c​h​i​v​/​2​0​0​7​f​f​/​f​o​t​k​y​/​i​_​f​f​0​7​_​1​0​1​.​JPG
Jedna s před­ná­šek: http://​www​.fes​ti​val​fan​ta​zie​.cz/​a​r​c​h​i​v​/​2​0​0​7​f​f​/​f​o​t​k​y​/​i​_​f​f​0​7​_​1​1​0​.​jpg
Dva skře­ti: http://​www​.fes​ti​val​fan​ta​zie​.cz/​a​r​c​h​i​v​/​2​0​0​7​f​f​/​f​o​t​k​y​/​i​_​f​f​0​7​_​1​3​3​.​jpg
Skřet a skře­ti­ce: http://​www​.fes​ti​val​fan​ta​zie​.cz/​a​r​c​h​i​v​/​2​0​0​7​f​f​/​f​o​t​k​y​/​i​_​f​f​0​7​_​1​3​6​.​jpg
Hod Elfem: http://​www​.fes​ti​val​fan​ta​zie​.cz/​a​r​c​h​i​v​/​2​0​0​7​f​f​/​f​o​t​k​y​/​i​_​f​f​0​7​_​1​3​9​.​jpg