Preskočiť na obsah

Teória

Larpová teória a vlast­ne všet­ko, o čom si mys­líš, že je teoretizovanie.

Čo je to bojovka a ako to na nej vyzerá?

  • by

Bojovka je veľ­mi špe­ci­fic­ký druh LARPu. Cieľom nie je ani tak zaba­viť sa pri pre­ží­va­ní prí­be­hu a osu­du neja­kej kon­krét­nej posta­vy, ale dalo by sa pove­dať neja­kej celej kra­ji­ny. Zažiť voj­nu, kto­rá sa v nej roz­pú­ta­la, pre­niesť sa na bojo­vé pole a byť tým 43. voja­či­kom v dru­hej bojo­vej línii zľa­va. Alebo tým ved­ľa neho.

Sborník z larpové konference Odraz zveřejněn

Pořadatelé prv­ní čes­ké lar­po­vé kon­fe­ren­ce Odraz zve­řej­ni­li jeden z hlav­ních výstu­pů akce – sbor­ník člán­ků, kte­ré obsa­hem pos­ti­hu­jí něk­te­rá před­ná­še­ná témata.

Čo je to LARP a ako to na ňom vyzerá?

  • by

Typov LARPov je veľa a tak je ťaž­ké pove­dať ako pres­ne to na nich cho­dí, keď­že kaž­dý LARP má svo­je vlast­né pra­vid­lá, svoj vlast­ný svet a posta­vy, kto­ré sa vysky­tu­jú len a len na ňom. Pokúsim sa Ti však aspoň pri­blí­žiť aké mož­nos­ti na LARPe máš, akú posta­vu si môžeš vytvo­riť a čo s ňou môžeš pek­né­ho zažiť.