Preskočiť na obsah

GANGY PREŠPORKU 2008 – OTVORENÉ BOJEULICIACH BRATISLAVYMÝTUS, FABULÁCIA, ALEBO VÝMYSEL?

  • by

Vážení pria­te­lia,

v mene pro­dukč­né­ho domu Osobné Kakavo by sme vás radi pozva­li na pod­ve­čer­né dis­kus­né stret­nu­tie z cyk­lu Otázky a odpo­ve­de, kto­ré sa usku­toč­ní v rám­ci podu­ja­tia Slavcon 2008.

Téma: GANGY PREŠPORKU 2008 – OTVORENÉ BOJEULICIACH BRATISLAVYMÝTUS, FABULÁCIA, ALEBO VÝMYSEL?

Prestrelky v uli­ciach, bez­moc­ná polí­cia a ban­dy unter-kri­mi­nál­ni­kov pašu­jú­cich kvan­tá nezná­me­ho kon­tra­ban­du za bie­le­ho dňa. Sú úka­zy minu­lé­ho leta naozaj dôka­zom neúp­ros­nej gan­go­vej voj­ny, ale­bo iba masív­nej let­nej zľa­vy rož­kov a mra­ze­ných kur­čiat v obchod­nej sie­ti Tesco?

Investigatívna žur­na­lis­t­ka a ofi­ciál­na odbor­níč­ka na bra­ti­slav­ské pod­sve­tie Ľubica Dohnányi rešer­šo­va­la pria­mo na mies­te. Prináša škan­da­lóz­ne odha­le­nia a pohľad do záku­lis­né­ho dia­nia. Prijala pozván­ku Štefana Pištu a mož­no pre­zra­dí aj detai­ly, kto­ré ohro­zia život jej domá­cich zvierat.

Údajní bos­so­via bra­ti­slav­skej kri­mi­nál­nej scé­ny sa tiež nija­ko neskrý­va­jú a aj ich sa poda­ri­lo štá­bu oko­lo reno­mo­va­né­ho Štefana Pištu zís­kať pre špe­ciál­ne vyda­nie Otázok a odpovedí.
Rysuje sa sľub­ná dis­ku­sia, kto­rá urči­te posvie­ti aj na tie naj­tmav­šie kúty hlav­né­ho mesta.

Pozvanie do našej dis­ku­sie prijali:

Tomáš „ESO“ Kratochvíl, čest­ný pred­se­da Pressburg Raiders Motorcycle Club

Pišta „Problém“ Rigo, údaj­ný boss vra­kun­ské­ho pod­sve­tia, mana­žér nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie Da Pentagon Klub

Julio Alberto Fernándes, minis­ter pre národ­nú jed­no­tu, plan­táž­ny prie­my­sel a zahra­nič­né veci Karibskej Republiky Curaçao

Ľubica Dohnányi, pub­li­cis­t­ka, den­ník SME

Svoju účasť odrie­kol pplk. JUDr. Tomáš Novotný, Riaditeľ úra­du boja pro­ti orga­ni­zo­va­nej kri­mi­na­li­te PZSR, kvô­li prob­lé­mom s autom, v kto­rom údaj­ne deto­no­va­la bliž­šie nešpe­ci­fi­ko­va­ná nálož výbušniny.

Programom vás bude spre­vá­dzať vždy šar­mant­ný mode­rá­tor Štefan Pišta.
Stretneme sa v sobo­tu, 19.4.2008 o 18:00 v pries­to­roch SC.

Tešíme sa na vašu účasť!