Preskočiť na obsah

Gangy Prešporku 2007

Vážení pria­te­lia,

v mene OK Productions si vás všet­kých dovo­ľu­jem pozvať na tre­tí roč­ník obľú­be­nej mest­skej hry Gangy Prešporku 2007!

Vstúpte do jed­nej z troch znep­ria­te­le­ných mafián­skych rodín a ovlád­ni­te spo­lu s vaši­mi kum­pán­mi mesto!

Nech už sa pri­dá­te k El Presidentemu, ale­bo si vybe­rie­te Attilu Oláha, či nový motor­kár­sky gang Pressburg Rajders, čaká vás sviž­ná tímo­vá akcia a lit­re vody.
Nové pra­vid­lá sľu­bu­jú ešte väč­šiu zába­vu, počí­tať sa bude tímo­vé skó­re, stre­lec­ká súťaž jed­not­liv­cov a na víťaz­ný gang bude čakať špe­ciál­ne prekvapenie.

Kto ovlád­ne na celý jeden rok Bratislavu? Kto sa sta­ne naj­lep­ším strel­com, kto naj­lep­ším výpal­ní­kom, kto vyhrá súťaž o najo­ri­gi­nál­nej­ší a kto o naj­lep­ší kostým?

Veľká voj­na o mes­to sa začí­na v sobo­tu 14.7.2007 ráno a potr­vá až do večer­ných hodín.
Po hre bude nasle­do­vať Veľká Mafiánska Párty (VMP) v jed­nom z bra­ti­slav­ských pod­ni­kov, na kto­rú sú pozva­ní všet­ci účast­ní­ci. Či už bude­te osla­vo­vať víťazs­tvo, ale­bo zapí­jať pre­hru váš­ho kla­nu, radi vás všet­kých uvítame.

POZOR !
Pre tých, čo budú mať záu­jem sme pri­pra­vi­li akciu „Tričko ako vstupenka“ :
Každý, kto sa pri­hlá­si do hry a zapla­tí her­ný popla­tok, obdr­ží k vstu­pen­ke štý­lo­vé trič­ko s logom hry Gangy Prešporku. Cena vstu­pen­ky s trič­kom bude o čosi vyš­šia, ako cena bez trič­ka, všet­ko ďal­šie upres­ní­me na našej strán­ke. POZOR! Tričiek je len limi­to­va­né množ­stvo, tak­že kto sa do hry zahlá­si skôr, bude mať výhodu.

Takže ešte raz a pre úplnosť:

ČO: Gangy Prešporku
KDE: Bratislava – Staré mesto
KEDY: 14.7.2007
KOĽkO: ešte upres­ní­me, ale bez trič­ka cca 50,- , s trič­kom cca 180,-

Bližšie info: www​.osob​ne​-kaka​vo​.sk
a tiež mej­lo­vá adre­sa : osobne.kakavo@gmail.com

V prí­pa­de záuj­mu mimob­ra­ti­slav­ských hrá­cov môže­me skú­siť zabez­pe­čiť neja­ké vhod­né uby­to­va­nie. Kontaktujte nás, vynas­na­ží­me sa čo naj­lep­šie pomôcť.

Vždy ste si chce­li vyskú­šať, aké je to byť pra­vým gangstrom ?
Tak to ste u nás správne !
Oprášte svo­je vod­né zbra­ne, teší­me sa na vás opať v čo naj­väč­šom počte.

OK Productions