Preskočiť na obsah

Battle in Mystic

  • by

Je mi ctí vás srdeč­ně pozvat na koná­ní PostApokalyptického LARPu s náz­vem Battle in Mystic.
Jde o LARPo-Bitvu, tím je myš­le­no, že se celý LARP odeh­rá­vá ve vel­kém množ­ství jako bit­va, ale kolem vše­ho sho­nu armád jsou vámi vytvo­ře­né posta­vy, kte­rý­mi píše­te pří­běh prá­vě vy. LARP se koná v Terezíně u Litoměřic, kde nám bude poskyt­nut poze­mek, ide­ál­ní na tako­vou akci. Datum bylo vybrá­no z něko­li­ka ohle­dů (to jest zkoušky..atp.) a to 6.6. ‑8.6.2008. S lítos­tí však ozna­mu­ji, že akce se mohou účast­nit oso­by star­ší 15let z bez­peč­nost­ních důvodů.

Příběh se odeh­rá­vá oko­lo roku 5000, kdy veš­ke­ré nano­tech­no­lo­gie upad­ly, a mysl lidí se obrá­ti­la do základ­ních půdů člo­věka, což je pře­žít ať to sto­jí co to sto­jí, bohu­žel se však obje­vu­je i lid­ská nena­syt­nost, a tak vzni­ka­jí kon­flik­ty, kte­ré pře­vlá­da­jí v bit­vi a v jed­nu vel­kou vál­ku. Celý LARP má důmy­sl­ně pro­myš­le­ný expe­rien­ce sys­tém (XP), spo­lu s mno­ha skil­ly, lekt­va­ry, a arte­fak­ty kte­ré význam­ně ve hře nabý­va­jí doko­na­lých podob a díky nim si hru poho­do­vě uži­je­te, jak po zábav­ní strán­ce tak i po her­ní. Více infor­ma­cí, vám může­me zaslat na žádost pros­třed­nic­tvím emai­lu. Kontaktní email: battle-in-mystic@seznam.cz

Pár lis­tin jako jsou pra­vid­la atp. nalez­ne­te na ofi­ciál­ních strán­kách LARPu http://​batt​le​-in​-mys​tic​.php5​.cz
Organizátoři: Sharpe, Annox, Drakan

Těším se vaší příz­ní a dou­fám, že s rados­tí vyje­de­te na tuh­le událost.
S pozdra­vem hlav­ní orga­ni­zá­tor a PJ Sharpe. :o)