Preskočiť na obsah

U Krvavého Hnáta

V dňoch 5.- 7.10.2007 sa bude na hra­de Branč( pri Senici) konať dobý­jač­ka s náz­vom U Krvavého Hnáta. Pôjde o oblie­ha­nie hra­du bez prv­kov Fantasy. Týmto si Vás dovo­ľu­je­me srdeč­ne pozvať na túto akciu, kto­rá bude trvať tri dni ( pia­tok – prí­chod, sobo­ta – hl. prog­ram, nede­ľa –odchod). Pripravené bude oblie­ha­nie hra­du, tur­naj a večer- hos­ti­na do nesko­rých hodín (tre­ba si doniesť chla­de­né kura, my vám ho už pri­pra­ví­me). Ubytovanie je zabez­pe­če­né v kul­túr­nom dome v obci Podbranč. Počtom bojov­ní­kov nie je akcia obme­dze­ná. Ubytovanie v kul­tu­rá­ku je však zabez­pe­če­né len pre prvých 120 zaregistrovaných.Voľné chví­le ( piat­ko­vý večer ) môže­te trá­viť v blíz­kom hos­tin­ci. Účastnícky popla­tok je 70 Sk.

Strany:
Danken McVande- obra­na hradu
Marcin reče­ný Šmúzig a Chrchlacz Pietro – obliehanie

Panstvá z rodu McVande

vÿ zly a nespar­ved­li­vÿ joba­gi­ones vÿs­te našu sch­wes­ter na burg odvlek­li za flaj­ter taha­li cip­ru­še vykrú­ca­li a sprz­dni­li ste aj posled­nu hrdost v nej drí­ma­jú­cu. Jak sta­rÿ koz­ly ste nad nou hýka­li. Za to se mÿ msti­ti bude­me. Bodaj by vám tý vaše kala­fu­ty luci­fer vytr­hal nech vám natra­sá­ky poodh­ný­va­jú. Najsvetejsi Bog sto­ji za nami a Maria rodič­ka dosved­ču­je že to prva diev­či­na nje­ni. Flandry ste z nich poro­bi­li. Preto est­li za nich nepo­lo­zi­te peti sta zolo­tich do troch nede­li v krč­me U Krvavého Hnáta dole pod hra­dem, s celim ludzem dze­dzin­skym k bur­gu pri­tah­ne­me, mury roz­va­la­me, vas jak posled­nych psov na dvur vytah­ne­me, chrá­py pona­tŕha­me, na koly pona­ra­ža­me že vám jak šáši­nÿ z rit­zí potr­čá. Tot list pisan byl na dzen sva­te­ho iacuba.

Synovia kovac­za Pavla, Marcin reče­ný Šmuzig a Chrchlácz Pietro