Preskočiť na obsah

Dobrofanth 2005

  • by

Na Fanth som pri­šiel už v pon­de­lok s tým ‚že doma aj tak nemám čo rie­šiť (roz­umej sedieť na riti).
Bol som zve­da­vý ako na ľudí tak na pro­stre­die. V pon­de­lok ráno to v BA vyze­ra­lo zle ale na výcho­de už to bolo rela­tív­ne v poho­de. Vystúpil som z busu došiel pred obec­ný úrad. A tam sa nakon­tak­to­val na Tommika. Ten bol neďa­le­ko. O chví­ľu sa tam zja­vil aj Vratko s autom a že batoh my zobe­rú. Aspoň som sa sním nemu­sel teri­gať. (Sviňa mala asi 35kg). Ubytoval som sa. Nakoniec sme nebo­li na avi­zo­va­nom fut­ba­lo­vom ihris­ku ale ved­ľa cha­ty. Kde bolo k dis­po­zí­cii kom­plet­né prvé prí­ze­mie. Spali sme von­ku v sta­noch. Až na tých čo zvyk­li zadrich­mať nad­rá­nom v cha­te. Do stre­dy to nebo­lo nič moc. Počasie nám nepria­lo. Nebol ani nevam­pos­ký larp na kto­rý som bol vcel­ku dosť zve­da­vý. Ja si mys­lím že sa dal robiť aj za daž­ďa ale neviem či som nebol jediný.
V stre­du sa zača­lo robiť úze­mie. Najprv sa s hráč­mi obiš­lo úze­mie nech majú aspoň pred­sta­vu kedy sú už mimo úze­mia a kedy ešte vnút­ri. A potom domá­ci upí­ry išli pomôcť roz­ve­šať Madrid. Územie sa prin­ci­piál­ne dalo roz­čle­niť na šty­ri loka­li­ty. Relatívna rovin­ka nad výse­kom pre elek­tric­ké vede­nie. Zarastený bod­rel pod vede­ním (inak aj bez­peč­ná oblasť pred výkon­nou mocou). Vrstevnica pod tým­to výse­kom a vcel­ku dob­rý kopec kde bolo zvyš­ných 65 per­cent úze­mia. Ale iba 25% loká­cii. Pre toto roz­lo­že­nie hovo­ri­lo via­ce­ro fak­tov ale pod­ľa mňa sa úze­mie prí­liš cen­tra­li­zo­va­lo. Lokácie sa roz­ve­šia­va­li ešte aj za tmy. S Tommikom sme mali skve­lú noč­nú hru s kry­cím náz­vom postav si svo­je katam­kom­by. Keď sme dohr­me­li zo stav­by tak sa pre­zlie­ka­lo do kos­tý­mov. A išlo aké­si intro. Pri kto­rom ako­že člo­vek pre­šiel ulič­ku mečov a čosi zahu­lá­kal. Malo to byť nie­čo v zmys­le – Neprísť na Dobrofanth je ako zby­toč­ne zostar­núť o jeden rok. Ja už ako­si nez­vlá­dam brať také­to veci váž­ne tak som sa pokú­sil o malú zme­nu ale typu – prí­sť na Dobrofanth, v tom­to momen­te som bol ako­si vždy zasta­ve­ný, a k výro­ku „je ako o rok zby­toč­ne nezos­tar­núť som sa už nedos­tal“. Následne som bol posla­ný ulič­kou späť a jeden z tých mečí­kov ma vcel­ku boles­ti­vo tra­fil na lopat­ku. Macovi sa to v hla­ve uro­bi­lo cvak, cvak a začal sa v ten večer hrať vlast­nú hru. Najprv som sa nená­pad­ne vytra­til za stan a potom nápad­ne do paže. Na opä­tov­né vyvo­la­nie som už ned­bal. V danom momen­te som asi pár ľudí nahne­val ale to sa stá­va. Nasledovalo intro pri kto­rom sa upí­ry pred­sta­vo­va­li a boli skú­ša­ný z pra­vi­diel. Keď som sa ta pobral na keď­že sa nikto nehra­bal tak som stop­nu­tý že ja posled­ný. Tak som sa zobfus­ko­val a išiel si pozrieť o čom to vlast­ne je. K prvej fak­le som sa dostal asi na 10m. Vypočul kus roz­ho­vo­ru a potom šiel ďalej. Obišiel som cez blbý popa­da­ný les pop­ri všet­kých fak­ľách a až na mies­to kde sa ľudia zas dáva­li doko­py. Tam som sa pár met­rov o nich vyleh­nil a pri­pa­dal si ako správ­na kaná­lo­vá kry­sa (roz­umej Nosferat kto­ré­ho som mal hrať v hre). Ani som im nechý­bal . Vzhľadom na nedo­kon­če­né úze­mie. A nesko­rý noč­ný koniec. Sa hra zača­la až oko­lo 10:30. Hráči boli neja­ký zmrz­nu­tý a Tommik na admi­ni­stra­tív­nu časť úze­mia. Tardubal ako­si nedos­tal voľ­no. Prvá hodi­na bola o tom že hrá­či sa roz­liez­li škreč­ko­vať obe­te (krv) a rôz­ne bylin­ky. Ďalšiu hodi­nu som strá­žil kemp tak­že hra pre mňa zača­la asi tak oko­lo 13:00. Predtým som do svoj­ho taj­né­ho aku­rát navlá­čil neja­ké obe­te. Inak taj­né síd­lo bolo neoce­ni­teľ­né. (Za celú hru my tam nikto nevlie­zol). Čo sa týka hry tak som bol Nosferatu s Flawom dob­rák – nevlá­či her­né zbra­ne, nemô­že vyzý­vať. Hru som chcel posta­viť na kšef­to­va­ní s kade­čím ale ako­si to dosť dob­re nešlo. Väčšina si totiž­to beža­la po svo­jich veciach. Vzhľadom na to som začal vystu­po­vať pri roz­ho­vo­roch ako funu­sák. A vytvo­ril si aký­si her­ný cha­rak­ter. Pôvodne som mal na Larpe 5 kos­tý­mov ale po prvej noci som usú­dil že pôvod­ná myš­lien­ka s mene­ním iden­tít je v danom pro­stre­dí neh­ra­teľ­ná. Pokiaľ ju člo­vek ozaj neme­ní pre­to­že zaka­pal. V hre boli tri veľ­ké veci čo to tam mali zato­čiť. Nagaraje – kto­ré si tam pácha­li aké­si ritu­ály, Lovci kto­rý si išli po vlast­ných a tro­chu vyká­ša­li + bal­li­ta, kto­rý mal neja­ký fakt tem­ný quest. Dodatočne tam boli aj Ďaľšie veci ale tie nebo­li až tak dôle­ži­té. Počas prvej noci som pus­til ako cha­rak­ter takú hláš­ku. Že si ma až lov­ci pre­svie­ti­li či náho­dou neko­pem ich ligu. Nekopal som. Ale keď­že to bolo neďa­le­ko Elýzea nič sa ďalej nerie­ši­lo. Počas prvej noci Stihli byť Nagaraje pri­chy­te­né lov­ca­mi upro­stred ritu­álu. A tí im to vybie­li­li. Plus kvô­li ešte neja­kým veciam zomre­li ešte dva­ja hrá­či. Takže z 21 rela­tív­ne akč­nia­cich hrá­čov bolo 5 dole. (Zvyšný boli pomer­ne sta­tív) Akciu dosť ochu­dob­ni­lo že sa tes­ne pred ňou odhlá­si­lo cca 15 ľudí. To fakt nepo­te­ší. A danom zlo­že­ní rady nešla robiť ani poli­ti­ka. Moje osob­né ques­ty boli zosa­bo­ta­vať prin­co­vu manu­fak­tú­ru. Úspech z pia­tich nocí zaro­bi­la len raz a tiež len pár zla­tých. Druhý bol vyhrať Miss Vampirica na Fieste Magne.
Druhá švr­toč­ná noc bola krat­šia lebo potom už bola tma. Počas nej som sa mal dosť vel­kí­ho kap­ra vzhľa­dom na to že to čo som ako Nosfik chcel hrať dosť dob­re nešlo. K veče­ru to zača­lo byť zau­jí­ma­vé bo som okrem iných roz­ho­vo­rov vypo­čul ako nás Ryško chcel pre­dať. Lovcom. Tak sme s pri­mo­gen­kou šli robiť bod­rel. Že však tre­ba nie­čo robiť bo oni cez deň prí­du a sme upe­če­ný. Primogénska rada neschop­ná akcie a šerif (podo­tý­kam kri­pel bez meča) to mal na salá­me. Gargoyla by aj nie­čo robiť chce­la ale šerif jej roz­ka­zo­val tak­že nič. Keď som to bol dru­hý­krát skon­tro­lo­vať ešte sa nebo­jo­va­lo. A keď tre­tí tak to už bola situ­ácia úpl­ne iná pre­to­že Ryško a odpad­nu­tý pri­mo­gén už boli na kašu. A tak pošiel aj Ballita. A zas nám pri­bud­li neja­ké mŕt­vo­ly. Teda ubud­lo pri­már­nych postáv. Tommik už bol z toho jem­ne mimo pre­to­že takí­to masa­ker tam ešte nema­li. Ďaľšiu her­nú noc sa poda­ri­lo vyrie­šiť aj Lovcov – tí pred­tým ešte stih­li nie­ko­ho roz­biť. A mňa z môj­ho dob­rá­ka chy­tal zrád­nik. Ono hra bola fajn, ale keď všet­ko pod­stat­né sa v koneč­nom dôsled­ku rie­ši­lo na meče. Tak som nič nemo­hol. Reálne my chý­ba­li neja­ké páky na to aby som nie­ko­ho do nie­čo­ho tla­čil. Môj quest sa potom neskôr plnil už sko­ro sám a úze­mie tak dob­re ako ja nepoz­nal nikto. (To bude tým pre­tĺka­ním sa kade tade). Ono mož­no by to šlo hrať ale keď­že ľudí bolo málo tak to tej hre dosť ubra­lo. Pritom ques­tov a nápa­dov bol kopec len som so svo­jím cha­rak­te­rom netra­fil. Štvrtá noc bola pred­sa len o inom. Asi aj pre­to ‚že sko­ro všet­ci “špor­tov­ci“ ‚hrá­či kto­rí to berú viac kom­pe­ti­tív­ne, sa uvoľ­ni­li pad­la z nich istá zod­po­ved­nosť ich postáv, cie­ľov a išli sa hraj­kať. To už som si ale za expy dokú­pil 3‑kový poten­ce a išiel sa hrať tiež. Recept na bom­bu sa my ale už zohnať nepo­da­ri­lo. Knižnica bola prázd­na (vykrad­nu­tá) a sklad s mate­riá­lom my tiež vybra­li pred nosom. To ma vcel­ku skla­ma­lo. Princovi som manu­fak­tú­ru už robil úpl­ne a nechal tak. Aspoň sme do obe­hu zača­li púš­ťať vša­ko­va­ké myl­né infor­má­cie a podoz­re­nia. Ale to bolo tak vsio. Vcelku ma hne­va­lo že som vša­de pri­šiel tak 5 minút po 12. Posledná noc bola ale jed­no­znač­ne najakč­nej­šia. Behala nám tam spek­tra, hulá­ka­jú­ci gan­grel aj daja­ké spri­sa­ha­nie. Z vecí čo pod­ľa mňa sto­ja za zmien­ku tak bolo ako spek­tra vpad­la do elý­zea a temer nikto sa tam nemal k tomu aby s ňou bojo­val. Takže chu­dák čo pred ňou celý čas zdr­hal nebol ani v tom blbom elý­ziu v bez­pe­čí. No a čo spra­vi­li Bobor s Milošom to fakt stá­lo za to. Okrem toho že úžas­ne hra­li Ravnosákov tak. Zmákli ešte dve akcie kde klo­búk dole. Najprv unies­li Šerifa spred Elýzea pri­čom všet­kým ces­tou nake­cá­va­li že nejak moc chlas­tal. Zobrali mu kľú­če a zavre­li do vlast­né­ho väzenia.
(Je prav­da že keby Vratko na seba to sen­so­ry over­la­od (roz­umej pár minút si úpl­ne mimo) nepus­til tak nič, keď oni to hra­li tak dob­re až mu to neda­lo). Druhá bola keď Sensory over­lo­ad pus­ti­li na správ­cu elý­zia. A za ani nie dve minú­ty mu úpl­ne dočar­ba­li obra­zá­reň v Elýziu. Tommik(správca) sa o tom vyjad­ril asi tak­to – Jednotka rých­le­ho nasa­de­nia šuvix. To pra­siat­ko čo je na tom obra­ze vznik­lo za asi dve sekun­dy. No a na dôva­žok ho tam zavre­li. Potom bol na nich vyhlá­se­ný blo­od­hunt. Ale to už do kon­ca hry nebo­lo veľa času. Z toho čo viem tak Odpadlík Salubri ešte s dakým roz­bi­li šeri­fa. Gargyola mala vtip­ný moment. Vletela prin­co­vi naru­šiť ritu­ál. Cez ste­nu dnu tresk, bum prásk, a o chví­ľu zas cez ste­nu von. A no vo finá­le roz­bi­li aj Gargoylu. Z vecí čo sú síce nanič ale pote­šia bolo vykop­nu­tie väze­nia a prin­cov­ho elý­zia kto­ré som násled­ne aj vybrakoval.

Kebyže mám hru neja­ko zhod­no­tiť ako celok tak

–Bolo málo ľudí, ale to je len na tých ľuďoch. Keď si to neve­dia správ­ne spo­čí­tať nech sa rad­šej ani neh­lá­sia. Ako keď sú neja­ké ozaj váž­ne dôvo­dy tak ok. Ale 15 takých dôvo­dov urči­te nebolo.
–Questy boli pri­pra­ve­né dob­re ale neja­ko to nepo­vy­chá­za­lo. Stáva sa
–Organizátor – na všet­ky prob­lé­my kto­ré boli, klo­búk dole čo postí­hal, navy­še keď bol ešte cho­rý, Druhé T z TNT nedos­ta­lo voľ­no. Ako čo sa dalo pomôcť to sme pomoh­li ale zvy­šok no smola.
–Kostými a RP pod­ľa mňa všet­ko malo aspoň neja­kú základ­nú úro­veň od kto­rej to šlo sme­rom hore.
–Atmosféra bola dob­rá ale na väč­ši­ne hrá­čov my vadil taký ten uží­va­teľ­ský prí­stup ku cha­te a vyba­ve­niu. Minimálne tí čo pre­spá­va­li vnút­ri sa mali sta­rať viac
–Systém fun­go­va­nia Larpu my pri­pa­dal dosť dob­rý až na boje. Okolo boja s lov­ca­mi som pre­šiel asi šty­ri­krát v nemom úža­se, že sa tam ešte nie­čo rie­ši. Ako aby tam sedem osem ľudí rie­ši­lo nie­čo (boj )vyše 45 minút. Ako to fakt nemu­sím. Kazilo to taký ten dob­rý dojem. A vyrá­ba­lo nelo­gic­kos­ti pri dvo­j­itom časo­va­ní. Snáď sa stým nie­čo ešte porobí.

Akcia my fakt priš­la dob­rá aku­rát ško­da ľudí- málo , boj – achjaj.

V kaž­dom prí­pa­de akciu odpo­rú­čam ďalej a ak my to budú­ci rok vyj­de (pra­chy & čas) tak prídem.