Preskočiť na obsah

Dobýjačka Branč

  • by

Vážení a chrab­rí spo­lu­bo­jov­ní­ci. Dostalo sa vám tej cti a váš Pán si želá, aby ste zau­ja­li mies­to po našom boku v Jeho voj­sku, kto­ré tiah­ne pod múry Branču. Bohovia nám budú priaz­ni­vo naklo­ne­ní 25. – 27. aprí­la, pre­to prá­ve v ten­to čas sa stret­ne­me v kul­túr­nom dome v Podbranči s cie­ľom rozdr­viť nepria­te­ľa a oslá­viť Jeho víťazs­tvo pri sláv­nost­nej večeri.
K veče­ri si pri­nes­te chla­de­né kura, prí­pad­ne na čo máte chuť – ber­te však do úva­hy, že len zopár vyvo­le­ných doká­že na pose­de­nie zožrať celú sliep­ku, pre­to nos­te jed­no kura na dve osoby.
Svoju účasť pro­sím potvrď­te regis­trá­ci­ou na http://​alde​ra​.wz​.cz

Čo? bojov­ka – dobý­ja­nie hradu

Kde? Kultúrny Dom v obci Podbranč neďa­le­ko Senice a hrad nad obcou

Kedy? 25.–27.4.2008

Viac pod­rob­nos­tí a regis­trá­cia na http://​alde​ra​.wz​.cz