Preskočiť na obsah

Víkend pro Nováčky

Čujte, čuj­te ľud­ko­via milí!

Posledný víkend (t.j. 26. – 28. 11. 2004) v novem­bri sa v Brne uskutoční
Víkendovka pre nová­či­kov, kto­rú uspo­ra­dú­va Azrik (o.i. orga­ni­zá­tor Lakárie)
a Jixipen (o.i. orga­ni­zá­tor­ka Pána Prsťeňov). Okrem nich sa tam ale objaví
nemá­lo skú­se­ných hláv, kto­ré sa budú sna­žiť aspoň struč­ne poroz­prá­vať o tom,
čo to vôbec tie dre­vár­ne sú, aké dru­hy akcií sa robia a čo sa na nich dá
zažiť. Poradia vám ako si vyro­biť kos­tým, zbraň a všet­ko ostat­né, čo by ste
moh­li potre­bo­vať. Zároveň vám pred­ve­dú zákla­dy luko­streľ­by a boja a
bez­po­chy­by necha­jú dosta­tok pries­to­ru aj vašim otázkam.

Brno síce nie je pre celé Slovensko hneď za rohom, no napriek tomu si
mys­lím, že všet­kým, kto­rí by sa radi zača­li dre­vár­ňam veno­vať a mož­no celkom
neve­dia ako na to, sa tam roz­hod­ne opla­tí ísť.

Všetky potreb­né infor­má­cie by ste mali vyčí­tať na stránke
http://​pozvan​ka​.rad​kai​.org/, kde tak­tiež náj­de­te kon­takt na Azrika.

Verím, že sa náj­du ľudia, kto­rí nebu­dú sedieť doma za pecou ako leni­vé blchy
v kožu­chu a fňu­kať nad tým, že to nero­bia na našej uli­ci, ale v akomsi
krá­ľov­stve Far far away. Zíde sa tam totiž nemá­lo ľudí, kto­rí sa drevárňam
venu­jú už neja­kí ten pia­tok a som pre­sved­če­ný, že sa tam opla­tí ísť.

Takže ste všet­ci srdeč­ne víta­ní a ak vie­te o nie­kom, koho by infor­má­cia o
tej­to akcii moh­la zau­jí­mať, tak nevá­haj­te a pošli­te to ďalej.