Preskočiť na obsah

DobroFantH 2008

  • by

Všetkých hrá­čov bez roz­die­lu veku si dovo­ľu­jem srdeč­ne pozvať na toh­to­roč­nú LARP-ovú hru akcie DobroFantH 2008, kto­rá sa bude konať ako súčasť DbF Infúzie 2008. DobroFantH je akcia s dlho­roč­nou tra­dí­ci­ou a kva­lit­ný­mi hráč­mi a orga­ni­zá­tor­mi. Počas týžd­ňa kona­nia akcie bude pre účast­ní­kov pri­pra­ve­ný boha­tý prog­ram, kto­rý vyvr­cho­lí nie­koľ­ko­dňo­vým LARPom.
DbF sa začne 21.7.2008 a kon­čí 27.7.2008 v maleb­nom mes­teč­ku Krásnohorské pod­hra­die. Samotná hra začne prav­de­po­dob­ne až vo štvr­tok 24.7, dovte­dy bude pre­bie­hať regis­trá­cia prí­cho­dzích a rôz­ne sprie­vod­né akcie… Bližšie infor­má­cie náj­de­te na fórach tej­to akcie.

Tak sa dostá­va­me k téme hlav­né­ho LARPu:

Ónyx – posled­ná nádej

Magický svet Erath je mies­to zni­če­né straš­nou magic­kou voj­nou a epi­dé­mi­ou. Posledná oblasť na sve­te, kde ešte žijú ľudia je údo­lie mes­ta Ónyx, kto­ré svo­jim magic­kým ští­tom chrá­ni arci­mág Gluteamus. Štít je dosta­toč­ne veľ­ký a pev­ný na to, aby ochrá­nil nie­koľ­ko­ti­sí­co­vú popu­lá­ciu pred netvor­mi a cho­ro­ba­mi oku­pu­jú­ci­mi pusta­ti­nu za jeho hranicami.
V mes­te to v posled­nej dobe začí­na vrieť. Štít nie­ke­dy pre­stá­va fun­go­vať a do mes­ta a údo­lia pre­ni­ka­jú rôz­ne netvo­ry z pusta­ti­ny. Navyše pro­ti sebe sto­ja dve znep­ria­te­le­né frak­cie: Mágovia a Alchymisti. Frakcie sa navzá­jom obvi­ňu­jú zo sabo­tá­že ští­tu a mest­ská rada spo­lu s mest­skou gar­dou postup­ne pre­stá­va situ­áciu zvlá­dať. Navyše arci­má­ga už nie­koľ­ko rokov nikto nevi­del. Na uli­ciach mes­ta sa mno­žia zlo­či­ny a v pri­ľah­lých oblas­tiach vraj ope­ru­je neja­ká sku­pin­ka ban­di­tov. V mes­te sa for­mu­jú malé sku­pin­ky ľudí, kto­ré sa sna­žia zabez­pe­čiť si pre­ži­tie. Do toh­to pro­stre­dia sa dostá­vaš aj ty.