Preskočiť na obsah

Warden

Brazavazská legenda – Príbeh Ernesta Madleja

  • by

Zobudil som sa v noci a dozve­del som sa hroz­né sprá­vy. Marína a Igor boli mŕt­vy. A k tomu všet­ké­mu sa celá dedi­na chys­ta­la nie­kam za vojak­mi. Asi ich žia­dať o pomoc…

Brazavazská legenda – Príbeh Igora

  • by

Dorazili sme do osa­dy, posta­vi­li prí­stre­šok a zalo­ži­li oheň. Rýchlo sa zotme­lo. Ernest Madlej išiel spať, lebo posled­nú noc pre­bdel na strá­ži. Ostatní sme sa vyda­li za žrecmi…

Akon 2

  • by

Mesto Akon hrdo vypí­na svo­je hrad­by upro­stred hlbo­kých lesov. Cesta mňa aj mojich pria­te­ľov zavied­la k sta­ro­by­lej brá­ne, kto­rá sa pred nami so škri­po­tom otvo­ri­la a my vstú­pi­li pria­mo do živé­ho ruchu v jeho uliciach…