Preskočiť na obsah

Bugg

Náš Moravský Pán Prsteňov

  • by

Pod dlhej dobe som sa roz­ho­dol, že sa s vami pode­lím o zážit­ky z našej ces­ty na Západ a mier­ne na Juh, pria­mo k Veverskím Kníniciam, kde sme ako bra­da­tí „oga­ri“ bojo­va­li asi pro­ti každému

Skaza na Bielom Kameni

  • by

Skaza, mor a úpa­dok nám pad­li na našu naj­zná­mej­šiu bojov­ku v SR tak vám pri­ná­ša­me čerstvý repor­tík z tej­to akcie, aby ste si uro­bi­li struč­ný obraz o tom, ako sa to celé nako­niec skončilo.