Skaza na Bielom Kameni

Skaza, mor a úpa­dok nám pad­li na našu naj­zná­mej­šiu bojov­ku v SR tak vám pri­ná­ša­me čerstvý repor­tík z tej­to akcie, aby ste si uro­bi­li struč­ný obraz o tom, ako sa to celé nako­niec skončilo.