Les pri hrade Červený Kameň

Adresa
Hrad Červený Kameň
ČastáSlovakia


Pripravované akcie

  • Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne uda­los­ti.
  • Akcie v minulosti

    Les pri hra­de Červený Kameň
    Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom úze­mí
    Ako sa k nám dosta­ne­te Autom ale­bo auto­bus­mi k hra­du Červený kameň
    Súkromie na mies­te na úze­mie majú prí­stup iba hrá­či