Letný LARP Kráľovstvo Vína 2019

Pridal(a)
Vio
Event Horizon

Kedy
25. 7. 2019 - 28. 7. 2019
začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 13:00

Kde
Les pri hra­de Červený Kameň

Čo

  • larpová hra

Na hra­ni­ciach Kráľovstva Vína sa poma­ly schy­ľu­je k voj­ne. Vlčími Skalami pre­chá­dza­jú voja­ci, mie­ria­ci na východ­ný front, pohra­ni­čia­ri širo­ko-ďale­ko pát­ra­jú po gró­fo­vi Erdudym, kto­rý sa spria­hol s Vodármi, a pod­vrat­ní špi­ó­ni strieh­nu na kaž­dom kro­ku. Bývalý vla­dy­ka Toliar skon­čil ako tros­ka a nový vlád­ca dedi­ny Goldstein zavá­dza vlast­né poriad­ky, kto­ré nie sú kaž­dé­mu po chu­ti. Niektorí vra­via, že zlo visí vo vzdu­chu a môže za to démon Lešij, roky väz­ne­ný hlbo­ko pod horou Kukla, iní tvr­dia, že všet­ko je len hra poli­ti­kov, kto­rí sa zapri­sa­ha­li zni­čiť moc­né krá­ľov­stvo. Les, kto­rý šty­ri roky pokoj­ne spal sa opäť pre­bú­dza a strieh­nu v ňom nebez­pe­čen­stvá, kto­ré ani les­né bytos­ti nedo­ká­žu skro­tiť. Oheň, zem aj voda vola­jú o pomoc, no málo­kto ich poču­je. Trpaslíci z vyso­kej ško­ly ban­ských reme­siel zostro­ji­li prvý samo­ko­pa­cí krom­páč a ceny iskad­ri­lo­vých foš­ní dosa­hu­jú his­to­ric­ké mini­mum. Ponad Vlčie Skaly má tiež pre­le­tieť naj­nov­šia vzdu­cho­loď z chýr­nej diel­ne Ferdinanda Vasila s tajom­ným nákla­dom, o kto­rom kolu­jú naj­rôz­nej­šie špe­ku­lá­cie. Osud Vlčích Skál aj Kráľovstva Vína visí na vlás­ku. Príďte a roz­hod­ni­te! Kráľovstvo čaká na vás!

Registrácia bude spus­te­ná vo feb­ru­ári 2019.

O čom bude hra
Žáner Fantasy
Prostredie Svet Kráľovstva Vína 
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry hra typu svet (sand­box)
Sériovosť hry hra na pokračovanie 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry) 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 150+
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo jed­lo si môže­te kúpiť počas hry 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie 30.6.2019
Najnižšie vstup­né 30
Web Oficiálna strán­ka
Les pri hra­de Červený Kameň
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete Autom ale­bo auto­bus­mi k hra­du Červený kameň
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.