Preskočiť na obsah

Mierotvorca

  • larpová hra
14. 6. 2015 začí­na­me o 11:00, kon­čí­me o 16:00

Projekt Mierotvorca je lar­po­vá hra na tému krí­zy na Ukrajine. Vy ako účast­ník na seba vez­me­te úlo­hu v prí­be­hu, kto­ré­ho začia­tok pri­pra­vi­li orga­ni­zá­to­ri. Ako to dopad­ne je už len na Vás.

Vážený Mierotvorca, Vážená Mierotvorkyňa,

tým­to lis­tom Vám ozna­mu­je­me, že ste boli vybra­ný ako Mierotvorca – posled­ná nádej pre Európu. Keďže všet­ky dote­raj­šie mie­ro­vé ini­cia­tí­vy zly­ha­li, vlá­dy európ­skych kra­jín sa roz­hod­li vybrať náhod­ne sku­pi­nu osôb, kto­rých úlo­hou bude vypra­co­vať mie­ro­vú stra­té­giu rie­še­nia pre­bie­ha­jú­ce­ho kon­flik­tu. Nesklamte pro­sím ľud­stvo a príď­ťe 14.6. na Červeňovu uli­cu čís­lo 32 v Bratislave (Palisády), kde vás zozná­mi­me s ostat­ný­mi mie­rot­vor­ca­mi a vaša tak veľ­mi potreb­ná prá­ca začne.

Rokovania budú trvať od 11:00 do 16:00. Na mies­te bude pri­pra­ve­né občerstve­nie. Ak však máte neja­kú špe­ciál­nu dié­tu, pri­nes­te si pro­sím vlast­né jedlo.

Kedy: 14.6. od 11:00 do 16:00

Kde: Červeňova 32, Bratislava (Palisády) | MHD: Šulekova (147, 208) ale­bo Partizánska (203, 207)

Za koľ­ko: 15 € (v cene je občerstve­nie, poži­ča­nie kos­tý­mu a samot­ná hra)

Kostým a posta­vy: Kostým a posta­vy Vám zabez­pe­čí organizátor.

Pripravíme občerstve­nie (bage­ty, salá­my, šun­ky, šalát, nátierky)

O čom bude hra
Žáner poli­ti­ka
Prostredie súčas­nosť
Téma Kríza na Ukrajine 
Ako bude hra prebiehať
Typ hry komor­ná hra 
Sériovosť hry opa­ko­va­teľ­ná hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh) 
Náročnosť na psychiku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 12
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my 
Kostýmy kos­tým vám poskytneme 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my sú náznakové 
Jedlo čias­toč­ná stra­va v cene 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né 15 €
Web Oficiálna strán­ka
Ateliér JaOnMi, Bratislava
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete MHD: Šulekova (147, 208) ale­bo Partizánska (203, 207)
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.