Preskočiť na obsah

Mierotvorca – testovná hra

22. 3. 2015 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 13:00
  • larpová hra
Mierotvorca - testovná hra

Projekt Mierotvorca je lar­po­vá hra na tému krí­zy na Ukrajine. Vy ako účast­ník na seba vez­me­te úlo­hu v prí­be­hu, kto­ré­ho začia­tok pri­pra­vi­li orga­ni­zá­to­ri. Ako to dopad­ne je už len na Vás.

Vážený pán / váže­ná pani,

tým­to lis­tom Vám ozna­mu­je­me, že ste boli vybra­ný ako Mierotvorca – posled­ná nádej pre Európu. Keďže všet­ky dote­raj­šie mie­ro­vé ini­cia­tí­vy zly­ha­li, vlá­dy európ­skych kra­jín sa roz­hod­li vybrať náhod­ne sku­pi­nu osôb, kto­rých úlo­hou bude vypra­co­vať mie­ro­vú stra­té­giu rie­še­nia pre­bie­ha­jú­ce­ho kon­flik­tu. Nesklamte pro­sím ľud­stvo a dostav­te sa 22.3. o 9:30 na Červeňovu uli­cu čís­lo 32 v Bratislave (Palisády), kde vás zozná­mi­me s ostat­ný­mi mie­rot­vor­ca­mi a vaša tak veľ­mi potreb­ná prá­ca začne.

Na príp­ra­vu pod­kla­dov pre mie­ro­vé jed­na­nia bude­te mať čas do 13:00, na mies­te bude pri­pra­ve­né občerstve­nie. Ak však máte neja­kú špe­ciál­nu dié­tu, pri­nes­te si pro­sím vlast­né jedlo.

Kedy: 22.3. od 9:00 do 13:00

Kde: Červeňova 32, Bratislava (Palisády) | MHD: Šulekova (147, 208) ale­bo Partizánska (203, 207)

Za koľ­ko: zdar­ma – tes­to­va­cia hra

Kostým a posta­vy: Kostým a posta­vy Vám zabez­pe­čí organizátor.

Pripravíme občerstve­nie (bage­ty, salá­my, šun­ky, šalát, nátierky)

Mierotvorca – testovná hra

22. 3. 2015 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 13:00
vstup­né od 15 €, regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

komor­ná hra
opa­ko­va­teľ­ná hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh)
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 12

Čo hráč potrebuje

posta­vy vytvá­ra­me my
kos­tým vám poskytneme
Prostredie a kos­tý­my sú náznakové
čias­toč­ná stra­va v cene
Červeňova 32, Bratislava
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území
MHD: Šulekova (147, 208) ale­bo Partizánska (203, 207)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.