Preskočiť na obsah

LARP-ové stretko

17. 12. 2016 - 18. 12. 2016 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 03:00
  • stretnutie

Pozývame všet­kých nad­šend­cov LARPov, kto­rí majú chuť do budúc­na nie­čo rie­šiť, aktív­nou účas­ťou ale­bo orga­ni­zo­va­ním. Predstavíme Vám naše akcie pre rok 2017 a tak­tiež bude­me radi keď, nám pred­sta­ví­te Vašu víziu a zaspo­mí­na­me na sta­ré časy. Stretko sa usku­toč­ní dňa 17.12.2016 v Novej Dubnici (s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou u Cesnakovej bab­ky v piv­ni­ci kde sa usku­toč­ni­lo veľa polar­po­vých stret­nu­tí s mož­nos­ťou ope­ka­nia). Stretnutie sa ofi­ciál­ne začne o 15.00 hod. s tým že kto bude mať záu­jem môže prí­sť už v pia­tok večer ale­bo v sobo­tu ráno s tým že čas bude vypl­ne­ný buď sto­lo­vý­mi hra­mi ale­bo neja­kým dob­rým fan­ta­sy fil­mom. Každý kto by chcel ale­bo potre­bo­val pre­spať či už z piat­ka na sobo­tu ale­bo zo sobo­ty na nede­ľu má dve­re a postel otvo­re­nú, sta­čí sa včas ozvať. Poprosíme Vás o potvr­de­nie účas­ti tu na FB ale­bo cez email (patriot-sr@azet.sk), tele­fón (0908481813-Ragnar), kto­rá sa bude brať ako záväz­ná regis­trá­cia kto­rú tre­ba potvr­diť naj­ne­skôr do 11.12.2016!!!!! Pre kaž­dé­ho chce­me pri­pra­viť aj neja­ké to občerstve­nie v podo­be alka (pivo, ríbez­lák, medo­vi­na), neal­ka a sla­ných pochu­tín (kto by mal záu­jem môže si doniesť vlast­ne veci na poži­veň ako napr. alko, neal­ko ale­bo čokoľ­vek čo sa dá opiecť na ohníč­ku po prí­pa­de pre tých menej zruč­ných v ope­ka­ní je mož­nosť objed­nať si už ope­če­nú poži­veň pria­mo z picé­rie). Z toho dôvo­du je urče­ne vstup­né na akciu 3 eurá. Taktiež je potreb­né aby sa včas ozval kaž­dý kto by chcel na stret­nu­tí spre­zen­to­vať svo­ju lar­po­vú akciu na rok 2017. Určite by všet­kých pote­ši­lo keby sa našlo čo naj­viac ľudí ochot­ných ďalej do budúc­na orga­ni­zo­vat lar­po­vé akcie (či už sa jed­na o kla­sic­ké fan­ta­sy lar­py, vam­pir lar­py, post-apo lar­py ale­bo aké­koľ­vek iné akcie).

ul. Okružná, Nová Dubnica
úze­mie je frek­ven­to­va­ne navštevované
auto môže zostať na her­nom území

3 názory na “LARP-ové stretko”

    1. Ahoj.
      Zatiaľ sme nad tým neroz­mýš­la­li ale kľud­ne môž­me po akcii pri­dať feed­back a urči­te aj krát­ko na to zve­rej­ní­me naše plá­no­va­né akcie na rok 2017.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.