Born to Be Tamed

Pridal(a)
Alcielle
-

Kedy
6. 7. 2018 - 7. 7. 2018
začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 03:00

Kde
Vrútky

Čo

  • larpová hra

Leto 1968, Československo

Kým súd­ru­ho­via na naj­vyš­ších postoch v stra­ne rie­šia nezmy­sel menom ´socia­liz­mus s ľud­skou tvá­rou´ a verej­nosť sa naiv­ne teší z praž­skej jari, taj­né štruk­tú­ry vo vlá­de sa zaobe­ra­jú vlast­ný­mi prob­lé­ma­mi – zahla­de­ním nad­pri­ro­dze­ných javov, kto­rých sved­ka­mi sa sta­li účast­ní­ci prvo­má­jo­vých osláv v jed­nom dote­raz málo význam­nom slo­ven­skom meste.

Kam až sia­ha­jú dôsled­ky neuvá­že­ných činov tých, kto­rí sú obda­re­ní nad­ľud­ský­mi schop­nos­ťa­mi? Ako za chy­by zapla­tia tí, na kto­rých bed­rách leží bez­peč­nosť socia­lis­tic­kej verej­nos­ti, a kto­rí sa zavia­za­li chrá­niť ju pred nad­pri­ro­dze­ný­mi živlami?
Normalizácia mož­no nako­niec nebu­de zna­me­nať len obno­vu poli­tic­kých pomerov.

***
Larp inšpi­ro­va­ný sku­toč­ný­mi uda­los­ťa­mi leta ´68 a her­ným sve­tom World of Darkness. Niekoľkohodinová komor­ná hra bude v slo­ven­ských lar­po­vých pod­mien­kach osvie­že­ním– pred­prip­ra­ve­né cha­rak­te­ry a naj­mä skrip­to­va­ný prie­beh si kla­die za cieľ rea­lis­tic­ké vykres­le­nie vzťa­hov medzi posta­va­mi a inten­zív­ny zážitok.

Akcia je plá­no­va­ná na víkend 6.–8. júla 2018, samot­ná hra pre­beh­ne v pia­tok v noci. V sobo­tu vare­nie guľá­šu, poher­ný pokec a tra­dič­né lar­pis­tic­ké oho­vá­ra­nie ostat­ných čle­nov komunity.

Miesto: Vrútky
Počet hrá­čov: 12
Organizácia: Mývaľ (Eva Mývalica), Majky (Michal Majky Kašuba), MISOO (Micháloš Dobiasoš), Ľeňka (Lenka Alcielle Ďuríková).

Infošky sa k vám budú dostá­vať pro­stred­níc­tvom FB page:
Born to Be Tamed – larp

#hard­ro­lep­lay #komo­rák #socia­liz­mus #bere­dor­be­de­ad

O čom bude hra
Žáner his­tó­ria, fan­ta­sy (inšpi­ro­va­né World of Darkness)
Prostredie 1968, Česko-Slovensko
Téma nad­pri­ro­dze­no, rie­še­nie kom­pli­ko­va­ných vzťa­hov, rodi­na, kariéra, … 
Ako bude hra prebiehať
Typ hry komor­ná hra 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh) 
Náročnosť na psychiku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 12
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie 10.6.2018
Najnižšie vstup­né 30€
Web Oficiálna strán­ka
Vrútky
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.