Preskočiť na obsah

súčasný stav larpu

Larpové stretko v Novej Dubnici 2016

Ubehol už neja­ký čas od lar­po­vé­ho stret­ka kto­ré sme orga­ni­zo­va­li v Novej Dubnici. Stretnutia sa zúčast­ni­lo pri­bliž­ne dvad­sať lar­pis­tov. Po krát­kom úvo­de a vrúc­nych zví­ta­niach sa rozp­rú­di­la búr­li­vá deba­ta o aktu­ál­nom sta­ve lar­pov na Slovensku.