Denníček z Nox Mortis

… Nitra to je vám boho­vo div­né mes­to , za dva týžd­ne čo som tu som si zís­kal , pár zná­mych , čo to sa dozve­del o akom­si lupin­skom prob­lé­me a aspoň ako tak som zis­til , kto tu vlast­ne šéfu­je , teda nie žeby ma to nejak vzru­šo­va­lo , ale Veľký šéf znie pod­ľa mňa dosť drs­ne , uvi­dím čo to bude za hydinu …