Preskočiť na obsah

Tyr

Denníček z Nox Mortis

  • by

… Nitra to je vám boho­vo div­né mes­to , za dva týžd­ne čo som tu som si zís­kal , pár zná­mych , čo to sa dozve­del o akom­si lupin­skom prob­lé­me a aspoň ako tak som zis­til , kto tu vlast­ne šéfu­je , teda nie žeby ma to nejak vzru­šo­va­lo , ale Veľký šéf znie pod­ľa mňa dosť drs­ne , uvi­dím čo to bude za hydinu …

Aprílové ťaženie

Zvláštna kom­bi­ná­cia hlav­né­ho orga­ni­zá­tor­ské­ho repor­tu a nie­koľ­kých hráčs­kych pohľa­dov, vytvá­ra doko­py zvlášt­nu a idi­lic­kú pred­sta­vu o jed­nej Aprílovej, stre­do­slo­ven­skej akcii.