Preskočiť na obsah

Ismir

SAMOTA 2005

  • by

Jedna zau­jí­ma­vá a pre mňa osob­ne milo prek­va­pi­vá repor­táž od čes­kých bra­tov, kto­rí evi­den­tne pozna­jú našu strán­ku. Tak ospra­vedlň­te tro­chu netra­dič­ne Češtinu, ale chcel som to nechať v originále.