Preskočiť na obsah

Derkan

Narkantes

  • by

Ďalšia repor­táž z nedáv­no uply­nu­lé­ho L.A.R.P.u Narkantes z pohľa­du jed­né­ho z čle­nov Bratstva Mard‚Hagusu.