Preskočiť na obsah

Zaklínač – Tiene Torrenu

2. 8. 2017 - 6. 8. 2017 začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 12:00
  • larpová hra
Zaklínač - Tiene Torrenu

Jedná sa o 5‑dňový Larp zo sve­ta Sapkowského Zaklínača.
Registračný popla­tok je 15 eur (12 eur je na hru a 3 eurá sú na záve­reč­nú hos­ti­nu, kde bude neja­ké jed­lo, alko, neal­ko). Je nut­né uhra­diť celú sumu 15 eur. Registrácia bude uzav­re­tá 30.6.2017.
Akcia sa bude konať za kaž­dé­ho poča­sia (aj keď bude pek­ne, ale­bo ak by priš­li Rusi). Larp sa usku­toč­ní v lesoch, v oko­lí Trenčianskej Teplej časť Dobrá (je to loká­cia kde sa konal Larp Máchove povied­ky). Predbežný dátum akcie je jeden z tých­to dátu­mov 26–30 júl, 2–6 augus­ta. Presný ter­mín bude zve­rej­ne­ný čoskoro.

Minimálna veková hranica na hru je od 16 rokov (ide o vek ktorý hráč dovŕši v deň akcie). Pri osobách mladších ako 18 rokov je nutné doniesť vyplnmené, podpísané prehlásenie od rodičov, ktoré vám žašleme po tom ako sa registruje tu na stránke. Pred hrou bude potrebné sa preukázať Občianskym preukazov, kvôli kontrole pravdivosti registrácie. V Registračnom formulári je potrebné údávať pravdivé informácie, v opačnom prípade nebude takýto hráč vpustený na hru.

Mesto Torren sa nachá­dza v krá­ľov­stve Temeria, v jeho sever­no-východ­nej čas­ti, blíz­ko hra­níc s krá­ľov­stva­mi Redania, Kaedwen a Aedrin. Z juhu obklo­pu­jú mes­to Mahakanské hory (boha­té na rôz­ne nerast­né suro­vi­ny, kto­ré sa tu ťažia) a na seve­re sa vlie­va rie­ka Dyfné do veľ­kej rie­ky Pontar. Rieka svo­jim mohut­ným tokom vytvo­ri­la v oblas­ti roz­siah­le močia­re plné rôz­nych netvo­rov a magic­kých bytos­tí. A aby toho nebo­lo málo v oko­li­tých lesoch sa scho­vá­va­jú zboj­ní­ci a oddie­ly Scoia´teal.

Po dlhé roky spra­vo­val mes­to Torren pros­tým ľudom zvo­le­ný a obľú­be­ný sta­ros­ta Bernard Tulle. Nie je tomu dáv­no čo sa mes­tom roz­nies­la veľ­mi smut­ná sprá­va že sta­ros­ta Bernard Tulle neča­ka­ne zomrel. Po jeho smr­ti sa v mes­te pri­pra­vu­jú voľ­by na nové­ho sta­ros­tu. Zatiaľ sú zná­mi tra­ja uchá­dza­či o ten­to post a to Kapitán Stráži Sebastián Vildenvert, Opát več­né­ho ohňa Hieronymus Steinar a šľach­tic Adalbert von der Gries. Keďže voľ­by sa neza­dr­ža­teľ­ne blí­žia, kaž­dý z uchá­dza­čov sa sna­ží zís­kať čo naj­viac hlasov.

Zaklínač – Tiene Torrenu

2. 8. 2017 - 6. 8. 2017 začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 12:00
vstup­né od 15, regis­trá­cia kon­čí 30.6.2017

Ako bude hra prebiehať

hra typu svet (sand­box)
hra na pokračovanie
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry)
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 40–50

Čo hráč potrebuje

posta­vy vytvá­ra­me my
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my sú náznakové
pri­nes­te si vlast­né jedlo
GPS: 48.915026, 18.113963, Trenčianska Teplá/Dobrá
úze­mím občas prej­dú cudzí ľudia
autom sa nedá dostať až na územie
Treba sa dostať k Leoni Dobrá a zanim je par­ko­vis­ko a ďalej poľ­ná ces­ta nami označená.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.