Preskočiť na obsah

Zaklínač – Tiene Torrenu 2

8. 8. 2018 - 12. 8. 2018 začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 10:00
  • larpová hra
Zaklínač - Tiene Torrenu 2

Jedná sa o 5‑dňový Larp zo sve­ta Sapkowského Zaklínača.
Registračný popla­tok je 20 eur (12 eur je na hru a 3 eurá sú na záve­reč­nú hos­ti­nu, kde bude neja­ké jed­lo, alko, neal­ko a 5 eur je zálo­ha, kto­rá bude vrá­te­ná tým čo prí­du na čas). Je nut­né uhra­diť celú sumu 20 eur. Registrácia bude uzav­re­tá 30.6.2018.
Akcia sa bude konať za kaž­dé­ho poča­sia (aj keď bude pek­ne, ale­bo ak by priš­li Rusi). Larp sa usku­toč­ní v lesoch, v oko­lí Trenčianskej Teplej časť Dobrá (je to loká­cia kde sa konal Larp Máchove povied­ky). Predbežný dátum akcie je 8–12 august.
Minimálna veko­vá hra­ni­ca na hru je od 16 rokov (ide o vek kto­rý hráč dovŕ­ši v deň akcie). Pri oso­bách mlad­ších ako 18 rokov je nut­né doniesť vypl­ne­né, pod­pí­sa­né pre­hlá­senie od rodi­čov, kto­ré vám pošle­me po tom ako sa regis­tru­je tu na strán­ke. Pred hrou bude potreb­né sa pre­uká­zať Občianskym pre­uka­zov, kvô­li kon­tro­le prav­di­vos­ti regis­trá­cie. V Registračnom for­mu­lá­ri je potreb­né udá­vať prav­di­vé infor­má­cie, v opač­nom prí­pa­de nebu­de taký­to hráč vpus­te­ný na hru.

Mesto Torren sa nachá­dza v krá­ľov­stve Temeria, v jeho sever­no-východ­nej čas­ti, blíz­ko hra­níc s krá­ľov­stva­mi Redania, Kaedwen a Aedrin. Z juhu obklo­pu­jú mes­to Mahakanské hory (boha­té na rôz­ne nerast­né suro­vi­ny, kto­ré sa tu ťažia) a na seve­re sa vlie­va rie­ka Dyfné do veľ­kej rie­ky Pontar. Rieka svo­jim mohut­ným tokom vytvo­ri­la v oblas­ti roz­siah­le močia­re plné rôz­nych netvo­rov a magic­kých bytos­tí. A aby toho nebo­lo málo v oko­li­tých lesoch sa scho­vá­va­jú zboj­ní­ci a oddie­ly Scoia´teal.

Po dlhé roky spra­vo­val mes­to Torren pros­tým ľudom zvo­le­ný a obľú­be­ný sta­ros­ta Bernard Tulle. Nie je tomu dáv­no čo sa mes­tom roz­nies­la veľ­mi smut­ná sprá­va že sta­ros­ta Bernard Tulle neča­ka­ne zomrel. Po jeho smr­ti sa v mes­te pri­pra­vu­jú voľ­by na nové­ho sta­ros­tu. Zatiaľ sú zná­mi tra­ja uchá­dza­či o ten­to post a to Kapitán Stráži Sebastián Vildenvert, Opát Večného Ohňa Hieronymus Steinar a šľach­tic Adalbert von der Gries. Keďže voľ­by sa neza­dr­ža­teľ­ne blí­žia, kaž­dý z uchá­dza­čov sa sna­ží zís­kať čo naj­viac hlasov.

Nakoniec voľ­by dopad­li úspeš­ne pre opá­ta več­né­ho ohňa Hieronymusa Steinera. Voľbám pred­chá­dza­lo nie­koľ­ko nešťast­ných situ­ácii, tak­že úrad pre­bral v čase keď mes­to bolo zmie­ta­né a sužo­va­né naj­de­si­vej­ší­mi uda­los­ťa­mi za posled­né sto­ro­čie. Najhoršie čo pos­tih­lo mes­to je že priš­lo o prí­stav, v rie­ke sa totiž­to zdr­žu­je veľ­mi nebez­peč­ná beš­tia, kto­rá potá­pa všet­ky lode, kto­ré sa sna­žia zakot­viť v prí­sta­ve. Kvôli tomu priš­lo mes­to o znač­né penia­ze, kto­ré by zís­ka­lo obcho­dom. Takže jedi­ná mož­nosť obcho­du je po súši, čo je ale znač­ne pomalé.
Čo sa týka situ­ácie v mes­te tak zvo­le­ním opá­ta narás­tol počet veria­cich v mes­te. A zjav­ne na pod­po­ru opá­ta priš­li do mes­ta ďal­ší rytie­ri pla­men­nej ruže. Takže v mes­te udr­žu­je pokoj rád a v uli­ciach kážu kňa­zi več­né­ho ohňa.
Chystá sa ale aj veľ­ká sláv­nosť v tie­to dni nešťas­tia a tem­no­ty a tou uda­los­ťou je svad­ba. Solomon vod der Gries totiž­to vydá­va svo­ju dcéru.

Zaklínač – Tiene Torrenu 2

8. 8. 2018 - 12. 8. 2018 začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 10:00
vstup­né od 15, regis­trá­cia kon­čí 30.6.2018

Ako bude hra prebiehať

hra typu svet (sand­box)
hra na pokračovanie
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry)
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 50

Čo hráč potrebuje

posta­vy vytvá­ra­me my
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my sú náznakové
pri­nes­te si vlast­né jedlo
GPS: 48.915026, 18.113963, Trenčianska Teplá/Dobrá
úze­mím občas prej­dú cudzí ľudia
autom sa nedá dostať až na územie
Treba sa dostať k Leoni Dobrá a zanim je par­ko­vis­ko a ďalej poľ­ná ces­ta nami označená.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.