Preskočiť na obsah

Začiatok

  • larpová hra
24. 10. 2008 - 25. 10. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Jedna sa o vam­pi­re larp na motí­vy Interview s upí­rom a Kráľovnej pre­klia­tych, kde sa stre­tá­va­me s upír­mi, kto­rí sa nede­lia do kla­nov, ich sila nezá­vi­sí od gene­rá­cie a u nie­kto­rých sa vyskyt­la – vyvi­nu­la zvlášt­na špe­ci­fic­ká schop­nosť, kto­rá im pomá­ha­la pre­žiť ale­bo naopak… 

V hre sa vyskyt­nú sta­rí upí­ri, kto­rí žijú v ústra­ní a neuka­zu­jú sa veľ­mi na oči. Žijú samo­tár­skym živo­tom, boja sa samo­ty a več­nos­ti, pre­to si nie­ke­dy stvo­ria upí­ra pre pote­chu, ale iba jed­né­ho a nie je medzi nimi žiad­ne puto, pre kto­ré by ho musel mla­dý upír počú­vať (i keď stvo­ri­teľ cíti prí­tom­nosť svoj­ho die­la).
Títo „sta­rí“ väč­ši­nou hľa­dia a sta­ra­jú sa o len o seba, i keď sa náj­du výnim­ky.
Nedokážu väč­ši­nou krá­čať s dobou, pre­to ich oša­te­nie má pre­važ­ne prv­ky sta­rých dôb.
Nikdy sa nepod­ria­dia a budú si pre­sa­dzo­vať len svoj názor.

Potom sa vysky­tu­jú mla­dí upí­ri, kto­rý ria­dia pod­sve­tie ale­bo sú len poskok­mi, čo uta­ju­jú svo­ju iden­ti­tu. Sú nafú­ka­ní, samo­ľú­bi a zosku­pu­jú sa aby sa odda­li zába­ve bez hra­níc v upa­da­jú­cej spo­loč­nos­ti.
Samozvaným veli­te­ľom miest­ne­ho pod­sve­tia je Wrex, všet­ký­mi nezná­ša­ný, ale všet­ci ho poslú­cha­jú na slo­vo, neod­vrá­va­jú a nevzop­rú sa.

Ľudí tam veľa nebu­de, ale vyskyt­nú sa rôz­ni novi­ná­ri, lov­ci, ale­bo ved­ci, kto­rí ich chcú skú­mať. No všet­ko to sú v pod­sta­te „kon­zer­vy“ – zále­ží od upí­ra čo vyko­ná – či zabi­je ale­bo pre­me­ní na svoj obraz.

Vlkolaci sú rov­no­cen­ný­mi súper­mi upí­rov a pre­dá­tor­mi noci ale nedo­ká­žu sa ovlá­dať a cez deň sú ľudia.

Príbeh začne na vam­pír­skom saba­te, kto­rý sa javí ako neškod­ná zába­va, tak­že sa tam môžu vyskyt­núť aj ľudia.….

Registrácie PM ale rad­šej by som uví­tal icq :459 083 071

Miesto

Rajec
Lokácia to iste čo pra­meň živo­ta a pre tých kto­rých ho nepoz­na­jú: Rajec (zastáv­ka rajec­ká les­ná, trs­te­ná, ale­bo rázcestie)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Rajec
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.