Preskočiť na obsah

Príbehy z pod sokolej skaly

26. 7. 2013 - 4. 8. 2013 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Príbeh:

Lug – star­ši­na slo­van­skej obce a Lana rodo­vá čaro­dej­ka sa roz­hod­li opus­tiť kra­ji­nu  v kto­rej dovte­dy žili, lebo oko­lo nich sa roz­moh­lo nové neto­le­rant­né nábo­žen­stvo, kto­ré im zaka­zuj­je ctiť svo­jich predkov,ich duchov a prí­rod­né živ­ly a bytos­ti. Hľadajú pre­to tiché, posvät­né mies­to v prí­ro­de, kde nikým neru­še­ní budú môcť naďa­lej žiť tak, ako žili ich pred­ko­via po tisíc­ro­čia, kde si posta­via novú osa­du. Lugovým pat­ró­nom je Slnko, Lana má za pat­rón­ku Mesiac. Všetci noví osad­ní­ci uctie­va­jú prí­ro­du ako svo­ju Veľkú Matku. My sa s nimi stret­ne­me prá­ve v čase, keď sa pri­pra­vu­jú na veľ­kú sláv­nosť Slnka a Zeme, sláv­nosť darov prí­ro­dy. Je to sláv­nosť Luga – syna Slnka a Lany dcé­ry Zeme.

Idyla má však nie­koľ­ko háči­kov. Krajina nie je cel­kom pus­tá, túla sa v nej divá zver, aj nepria­te­lia. To mož­no donú­ti mie­ru­mi­lov­ných cti­te­ľov prí­ro­dy zviesť zápas s iný­mi, ale­bo opus­tiť osa­du a Veľkú sláv­nosť uro­biť v uta­je­ní len pre zasvätených.

Príprava na sláv­nosť vyža­du­je od kaž­dé­ho účast­ní­ka doká­zať jeho klad­ný vzťah k prí­ro­de a schop­nosť pora­diť si s pre­káž­ka­mi, na kto­ré v nej natrafí.

Počas lar­pu nav­ští­vi­me tajom­né kul­to­vé mies­ta, spo­zná­me čaro­vné byli­ny a odha­lí­me nie­koľ­ko tajom­stiev, naprí­klad, čím sa kedy­si živi­li naši pred­ko­via a ako sa zabá­va­li a čoho sa obá­va­li. Každý deň, pokiaľ ho nena­ru­šia mimo­riad­ne uda­los­ti, bude veno­va­ný neja­kej čas­ti príp­ra­vy na sláv­nosť. Naučíme sa vyro­biť luk a iné potreb­né rek­vi­zi­ty, zalo­žiť oheň bez zapa­ľo­va­ča atď. Keďže bez tajom­stva a s vyzra­de­ním poin­ty by prí­beh a larp nema­li tú správ­nu atmo­sfé­ru, je celá akcia vhod­ná pre tých, kto­rí sa radi necha­jú kaž­dý deň prek­va­piť nie­čim novým.

Každý člen osa­dy bude hrať počas akcie neja­kú rolu a do rôz­nych postáv sa bude potreb­né vžiť tak, ako sa situ­ácia v prie­be­hu dňa môže zme­niť. Psychicky je potreb­né byť pri­pra­ve­ný na pozí­ciu víťa­za aj pora­ze­né­ho, sýte­ho aj hlad­né­ho, na zvlád­nu­tie rados­ti z úspe­chu aj žia­ľu z neús­pe­chu, či zlé­ho počasia.

Hlavným úče­lom akcie je zába­va, relax, spoz­na­nie nových ľudí, nových miest, iných názo­rov a roz­ší­re­nie si vedo­most­né­ho obzo­ru aj prak­tic­kých zručností.

Podmienkou účas­ti je vek od 18 do 99 rokov. Starší, nad 99 rokov,  len s odpo­rú­ča­ním psy­chiat­ra a v sprie­vo­de troch pravnúčat :).

Centrum lokac­ky sa nachá­dza pria­mo v sta­ro­ve­kom posvat­nom mies­te Slovanov (v mies­tach kde bol v minu­los­ti chram).

Zaner akcie: his­to­ric­ka magic­ka rea­li­ta (sku­toc­nost ako ju vni­ma­li slovania)

Organizatori: IR, win­ter a cech ban­sko­bys­tric­ke­ho larpu

DOLEZITE: akcia poci­ta s les­ny­mi boj­mi, les­ny­mi pre­sun­mi, par­ti­zan­skym spo­so­bom boja, zitia a pre­zi­tia. lokac­ka dlha 15 a viac km, nekom­for­tne stra­vo­va­nie, zivot v lese 4 dni bez vset­ke­ho co k tomu pat­ri ale zato so vset­kym co k tomu pat­ri­lo pre nasich slo­van­skych pred­kov. akcia naru­si vasu kom­for­tnu zonu. a potom ju zno­va a este viac naru­si. pre dal­sie infor­ma­cie sle­duj stranku. 

Na hre su zaka­za­ne vypcha­va­ne meci­ky. Kopije, pal­ca­ty a ostat­ne zbra­ne vra­ta­ne sipov zosta­va­ju zmak­ce­ne. Nutny vek 18 a viac rokov pre ucast medzi bojov­nik­mi. Ucast medzi bojov­nik­mi (a na lar­pe) na vlast­nu zod­po­ved­nost. Bytosti kto­re nema­ju mec, pazu­ry a ani inu zbran sa pova­zu­ju za nebo­jo­ve bytos­ti. Presne pra­vid­la boja zve­rej­ni­me na stran­ke. Kto sa boji nech ide do lesa pre­ko­nat svoj strach… vstup­ne na akciu je 8 eur. slu­zi na zabez­pe­ce­nie stra­vo­va­nia hra­cov. stra­vo­va­nie: jed­lo v rod­nom duchu.(ziadne syry v criec­ku, chem. kon­zer­vac­ne lat­ky, slad­ke vody, bie­ly cukor, a pod. s tym­to sa roz­luc­te – jed­lo bude 100% zdra­ve len pre vas to bude sok ak nies­te zvyk­nu­ti na zdra­vu stra­vu) Na akciu si nenos­te vlast­ne jed­lo. dones­te si: seker­ku, noz, toalet­ny papier, motu­zy, lana a veci z kto­rych si posta­vi­te pri­stre­sok. pre viac infor­ma­cii sle­duj http://​soko​lie​-larp​.blgz​.cz/

Miesto

Hermanovce
Hory a lesy juh od dedin­ky Hermanovce nad Topľou.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

win­tr

Príbehy z pod sokolej skaly

26. 7. 2013 - 4. 8. 2013 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Hermanovce, Hermanovce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.