Preskočiť na obsah

Prešporské hliaky: Epizóda 1

  • larpová hra
17. 11. 2017 - 18. 11. 2017 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 00:00

Prešporské hliad­ky sú prvý diel epi­zo­dic­ké­ho LARPu zo sve­ta Nočnej hliad­ky rus­ké­ho auto­ra Sergeja Lukianenka. Akcia sa bude konať v Bratislave 17.–18. novem­bra 2017 a víta­me na nej všet­kých, kto­rí majú chuť na para­nor­mál­ny mest­ský LARP – aj ak ste úpl­ný nová­čik ale­bo svet Hliadok vôbec nepoznáte.
Viac info čoskoro.

BRATISLAVA, ZEM NIKOHO
V Bratislave už tak­mer desať­ro­čie nepla­tia žiad­ne pra­vid­lá. V nemoc­ni­ci na jed­nom kon­ci mes­ta sa dejú nevys­vet­li­teľ­né zázra­ky. Ľudia na opač­nom sa rov­na­ko nevys­vet­li­teľ­ne sťa­žu­jú, že sú celý deň vyčer­pa­ní a malát­ni. Bratislavskí mágo­via, ved­my či upí­ri sa zra­zu ria­dia vlast­ným morál­nym kóde­xom – bez obme­dze­ní, bez zákonov.

Medzi tým všet­kým pre­kvi­tá čier­ny trh s magic­ký­mi artefakt­mi, kto­rý majú pod pal­com Dohodári: sku­pi­na zástup­cov Svetla a Tmy, kto­rá odlo­ži­la spo­ry bokom a zača­la na situ­ácii vo veľ­kom zarábať…

…až kým na všet­ko nepriš­la praž­ská Inkvizícia a neza­ve­li­la: DOSŤ. Všetci bra­ti­slav­skí Iní sa majú dosta­viť na zhro­maž­de­nie, kde budú pred­sta­ve­ní noví veli­te­lia Dennej a Nočnej hliad­ky, orga­ni­zá­cií, kto­ré majú nasto­liť poriadok.

Nová situ­ácia sa ti nepá­či. Hliadky v mes­te nikto nech­ce – a už von­kon­com nie Dohodári. Možno budeš ten, kto bude stáť v čele odpo­ru. Možno sa ti poda­rí pre­šmyk­núť sa do ich radov a roz­biť ich zvnútra.

Alebo mož­no pat­ríš medzi tých, čo návrat záko­na víta­jú. Dohodári sú mor, kto­rý nemá v mes­te svo­je mies­to – a ty ho doká­žeš zastaviť.

O čom bude hra
Žáner Paralelná rea­li­ta
Prostredie Mesto
Téma Svetlo ver­zus Tma 
Ako bude hra prebiehať
Typ hry mest­ská hra 
Sériovosť hry hra na pokračovanie 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Záleží nám na doko­na­lých kos­tý­moch a prostredí 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né 30€
Web Oficiálna strán­ka
Staré mes­to, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.