Preskočiť na obsah

Prešporské hliadky: Epizóda 6

1. 5. 2020 - 2. 5. 2020 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 23:59
  • larpová hra
Prešporské hliadky: Epizóda 6

Prešporské hliad­ky sú šies­ty diel epi­zo­dic­ké­ho LARPu zo sve­ta Nočnej hliad­ky rus­ké­ho auto­ra Sergeja Lukianenka. Akcia sa bude konať v Bratislave 1.–2. mája 2020 a víta­me na nej všet­kých, kto­rí majú chuť na para­nor­mál­ny mest­ský LARP – aj ak ale­bo svet Hliadok vôbec nepoznáte.

30€ – pri plat­be do 1.2.2020
40€ – pri plat­be neskôr

Registrácia otvo­re­ná
Regiastrácia sa bude uzat­vá­rať 1.4.2020 ale­bo po napl­ne­ní počtu 35 hráčov.

Jeseň plnú dob­rých správ nasle­do­va­la v Prešporku rov­na­ko pozi­tív­ne lade­ná jar. Spolku sv. Teodory sa darí odvá­dzať vyni­ka­jú­cu prá­cu: reso­cia­li­zo­va­li už aj posled­né­ho kalin­kov­ské­ho bez­do­mov­ca a roz­ší­ri­li svo­je pôso­be­nie aj do oko­li­tých obcí. Unikátny úspech celo­európ­ske­ho for­má­tu pri­tia­hol do mes­ta aj ďal­ších inves­to­rov. Všetky sprá­vy však momen­tál­ne zatie­ňu­jú novin­ky o búra­ní ske­le­tu nedo­kon­če­nej nemoc­ni­ce na Rázsochoch, kto­rý nahra­dí deta­šo­va­né pra­co­vis­ko Okresnej nemoc­ni­ce s polik­li­ni­kou v Malinove, obvod Prešporok.

No hoci sa sve­tu oby­čaj­ných ľudí darí, mno­ho Iných cíti ticho pred búr­kou. Akokoľvek veľ­mi by pred tým Iní Prešporčania chce­li zavrieť oči, nikto nemô­že pop­rieť nasle­dov­né: život v Prešporku je prí­liš zvlášt­ny aj na svet Iných… a ešte zvlášt­nej­šie je, koľ­ko podiv­ných úka­zov z minu­lých rokov nebo­lo nikdy vysvetlených.

Naozaj bolo vyčí­ňa­nie vra­hov z jese­ne 2017 len výplo­dom pomä­te­nej mys­le? Odkiaľ vlast­ne priš­la takz­va­ná dro­ga moci? Dozvedeli sme sa o arte­fak­te pohl­cu­jú­com ener­giu naozaj všet­ko – ale­bo nám nie­čo unik­lo? Pre mno­hých bol stret s upí­rom Van Dammom posled­ná kvap­ka a čoraz viac oby­va­te­ľov mes­ta sa začí­na zamýš­ľať, aké boli posled­né roky v Prešporku zvláštne. 

Čo ak to nebo­li len činy jed­not­liv­cov, ale vied­li k nie­čo­mu väč­šie­mu? Začína hra o čas – zis­tiť, čo sa deje, skôr ako bude neskoro.

Prešporské hliadky: Epizóda 6

1. 5. 2020 - 2. 5. 2020 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 23:59
vstup­né od 30€ , regis­trá­cia kon­čí 1.4.2020

Ako bude hra prebiehať

mest­ská hra
hra na pokračovanie
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 35

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Záleží nám na doko­na­lých kos­tý­moch a prostredí
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Staré mes­to, Bratislava, Staré mes­to, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.