Preskočiť na obsah

Prešporské hliadky: Epizóda 4

  • larpová hra
12. 4. 2019 - 13. 4. 2019 začí­na­me o 15:30, kon­čí­me o 23:29

Prešporské hliad­ky sú štvr­tý diel epi­zo­dic­ké­ho LARPu zo sve­ta Nočnej hliad­ky rus­ké­ho auto­ra Sergeja Lukianenka. Akcia sa bude konať v Bratislave 12.–13. aprí­la 2019 a víta­me na nej všet­kých, kto­rí majú chuť na para­nor­mál­ny mest­ský LARP – aj ak ste úpl­ný nová­čik ale­bo svet Hliadok vôbec nepoznáte.

 

Po inkvi­zič­nom tri­bu­ná­le nastal v Bratislave na istý čas pokoj. Opatrenia, kto­ré zavied­la inkvi­zí­cia u Hliadok, oči­vid­ne pomoh­li a v posled­ných mesia­coch nebo­li zare­gis­tro­va­né náh­le výbu­chy plynu.
Popularita okult­ných spol­kov a rôz­nych siekt medzi bež­nou popu­lá­ci­ou upad­la. Vďačíme za to adek­vát­ne­mu a rých­le­mu zása­hu Hliadok pod vede­ním Einara Steingrimssona. Tým sa Hliadkam poda­ri­lo zabiť dve muchy jed­nou ranou. Iniciovali nové­ho svet­lé­ho Iného a záro­veň zasta­vi­li prí­sun Drogy Moci do ulíc. Bohužiaľ ten­to nový Iný, kto­rý bol záro­veň kňa­zom v Pezinku, po nie­koľ­kých týžd­ňoch bez sto­py zmizol.
Tento pokoj sa ale netý­ka spo­loč­nos­ti bež­ných ľudí. Mestom otria­sa séria stá­le bru­tál­nej­ších vrážd. Spôsob tých­to vrážd vzbu­dzu­je podoz­re­nie, že ich pácha­te­ľom je Iný, avšak nebo­li náj­de­né žiad­ne prv­ky šera ale­bo mágie. Všetci zavraž­de­ní boli podoz­ri­ví z korup­cie ale­bo závaž­nej kri­mi­nál­nej čin­nos­ti. Ani jed­na z obe­tí však nebo­la prá­vo­plat­ne odsú­de­ná a teda nie je zná­me, či zavraž­de­ní boli naozaj vin­ní. Nikto si nemô­že byť istý svo­jim bez­pe­čím. Zároveň taká­to atmo­sfé­ra stra­chu a pani­ky sťa­žu­je Svetlým čer­pa­nie energie.
Ako súvi­sia tie­to vraž­dy s uply­nu­lý­mi uda­los­ťa­mi v Bratislave? Naozaj za nimi sto­jí Iný, ale­bo sa jed­ná len o naru­še­né­ho člo­ve­ka? Čo keď je to len skve­lý plán ako Dohodárom naru­šiť ich kon­tak­ty? Alebo je to len kru­tý plán Temných na osla­be­nie pro­tiv­ní­ka? Podarí sa Svetlým zvrá­tiť túto atmo­sfé­ru strachu?

Registrácia bude spus­te­ná 12.12.2018 o 12:12

https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1​4​7​8​9​8​1​1​0​2​2​0​4​475

O čom bude hra
Žáner Paralelná rea­li­ta
Prostredie Mesto
Téma Svetlo ver­zus Tma 
Ako bude hra prebiehať
Typ hry mest­ská hra 
Sériovosť hry hra na pokračovanie 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 35
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Záleží nám na doko­na­lých kos­tý­moch a prostredí 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie 31.7.2018
Najnižšie vstup­né 30
Web Oficiálna strán­ka
Staré mes­to, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.