Preskočiť na obsah

Prešporské hliadky: Epizóda 2

6. 4. 2018 - 7. 4. 2018 začí­na­me o 14:00, kon­čí­me o 23:30
  • larpová hra
Prešporské hliadky: Epizóda 2

Prešporské hliad­ky sú dru­hý diel epi­zo­dic­ké­ho LARPu zo sve­ta Nočnej hliad­ky rus­ké­ho auto­ra Sergeja Lukianenka. Akcia sa bude konať v Bratislave 6.–7. aprí­la 2018 a víta­me na nej všet­kých, kto­rí majú chuť na para­nor­mál­ny mest­ský LARP – aj ak ste úpl­ný nová­čik ale­bo svet Hliadok vôbec nepoznáte.

Po nedáv­nych búr­li­vých uda­los­tiach v Bratislave sa za posled­ných pár mesia­cov nič neudia­lo. Hliadkam sa poda­ri­lo ustá­liť situ­áciu a vlna samov­rážd v pol­ke decem­bra tiež ustú­pi­la. Vyzerá to však, že obdo­bie poko­ja nepo­tr­vá dlho. 

Ojedinelým bež­ným ľuďom sa zača­li obja­vo­vať na aure nezná­me škvr­ny, kto­ré veľ­mi rých­lo miznú. 

Tiež sa povrá­va, že do Bratislavy pri­šiel nový gang, kto­rý chce zrej­me nahra­diť osla­be­ných Dohodárov po smr­ti Theodory Rossini. Či však naozaj exis­tu­jú a aká je ich agen­da, je stá­le neznáme. 

A aký je účel tajom­né­ho pred­me­tu, kto­rý v novem­bri zaba­vi­la Nočná hliad­ka? Musela byť kvô­li nemu odstrá­ne­ná Theodora Rossini? Niektorí Dohodári si mys­lia, že to bola len úklad­ná vraž­da zo stra­ny Einara Steingrimssona. 

Zvládnu hliad­ky v Bratislave koneč­ne nasto­liť poriadok?

Prešporské hliadky: Epizóda 2

6. 4. 2018 - 7. 4. 2018 začí­na­me o 14:00, kon­čí­me o 23:30
vstup­né od 30€, regis­trá­cia kon­čí 1.4.2018

Ako bude hra prebiehať

mest­ská hra
hra na pokračovanie
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 35

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Záleží nám na doko­na­lých kos­tý­moch a prostredí
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Staré mes­to, Bratislava, Staré mes­to, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.