Prešporské hliadky: Epizóda 2

Pridal(a)
Blind
Event Horizon

Kedy
6. 4. 2018 - 7. 4. 2018
začí­na­me o 14:00, kon­čí­me o 23:30

Kde
Staré mes­to, Bratislava

Čo

  • larpová hra

Prešporské hliad­ky sú dru­hý diel epi­zo­dic­ké­ho LARPu zo sve­ta Nočnej hliad­ky rus­ké­ho auto­ra Sergeja Lukianenka. Akcia sa bude konať v Bratislave 6.–7. aprí­la 2018 a víta­me na nej všet­kých, kto­rí majú chuť na para­nor­mál­ny mest­ský LARP – aj ak ste úpl­ný nová­čik ale­bo svet Hliadok vôbec nepoz­ná­te.

Po nedáv­nych búr­li­vých uda­los­tiach v Bratislave sa za posled­ných pár mesia­cov nič neudia­lo. Hliadkam sa poda­ri­lo ustá­liť situ­áciu a vlna samov­rážd v pol­ke decem­bra tiež ustú­pi­la. Vyzerá to však, že obdo­bie poko­ja nepo­tr­vá dlho.

Ojedinelým bež­ným ľuďom sa zača­li obja­vo­vať na aure nezná­me škvr­ny, kto­ré veľ­mi rých­lo miz­nú.

Tiež sa povrá­va, že do Bratislavy pri­šiel nový gang, kto­rý chce zrej­me nahra­diť osla­be­ných Dohodárov po smr­ti Theodory Rossini. Či však naozaj exis­tu­jú a aká je ich agen­da, je stá­le nezná­me.

A aký je účel tajom­né­ho pred­me­tu, kto­rý v novem­bri zaba­vi­la Nočná hliad­ka? Musela byť kvô­li nemu odstrá­ne­ná Theodora Rossini? Niektorí Dohodári si mys­lia, že to bola len úklad­ná vraž­da zo stra­ny Einara Steingrimssona.

Zvládnu hliad­ky v Bratislave koneč­ne nasto­liť poria­dok?

O čom bude hra
Žáner Paralelná rea­li­ta
Prostredie Mesto
Téma Svetlo ver­zus Tma
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry mest­ská hra
Sériovosť hry hra na pokra­čo­va­nie
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia je to jed­no
Náročnosť na psy­chi­ku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dile­ma­mi
Očakávaný počet hrá­čov 35
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né posta­vy
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potre­bo­vať
Ako to má vyze­rať Záleží nám na doko­na­lých kos­tý­moch a pro­stre­dí
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jed­lo
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie 1.4.2018
Najnižšie vstup­né 30€
Web Oficiálna strán­ka
Staré mes­to, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.