Preskočiť na obsah

Precitnutí

  • larpová hra
28. 7. 2017 - 30. 7. 2017 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 07:00

V posled­nom obdo­bí sa  pomo­cou inter­ne­tu dala doko­py sku­pi­na mla­dých mágov, kto­rí sa roz­hod­li čeliť nezná­mej hroz­be, kto­rá sa sta­la súčas­ťou ich živo­ta keď Precitli.  Chceli kon­tak­to­vať aspoň nie­ko­ho z kaba­ly, o kto­rej len hmlis­to tuši­li, že v oblas­ti exis­to­va­la, ale nikto neve­del, čo sa s ňou sta­lo – až dote­raz. Podarilo sa im nara­ziť na dvoch jej čle­nov, s kto­rý­mi sa stret­nú na odľah­lom mies­te, ďale­ko od sve­tiel i tem­no­ty miest.
Komorná hra na motí­vy Sveta Temnoty, kon­krét­ne Mage the Ascension, nevy­lu­ču­je­me však výskyt iných nad­pri­ro­dze­ných bytos­tí v hre 🙂
O čom bude hra
Žáner got­hic punk, horor
Prostredie les­ná chata 
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry komor­ná hra 
Sériovosť hry hra na pokračovanie 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh) 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo čias­toč­ná stra­va v cene 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie jún 2017
Najnižšie vstup­né od 20 eur 
Web Oficiálna strán­ka
Strečno
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.