Preskočiť na obsah

Precitnutí

28. 7. 2017 - 30. 7. 2017 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 07:00
  • larpová hra

V posled­nom obdo­bí sa  pomo­cou inter­ne­tu dala doko­py sku­pi­na mla­dých mágov, kto­rí sa roz­hod­li čeliť nezná­mej hroz­be, kto­rá sa sta­la súčas­ťou ich živo­ta keď Precitli.  Chceli kon­tak­to­vať aspoň nie­ko­ho z kaba­ly, o kto­rej len hmlis­to tuši­li, že v oblas­ti exis­to­va­la, ale nikto neve­del, čo sa s ňou sta­lo – až dote­raz. Podarilo sa im nara­ziť na dvoch jej čle­nov, s kto­rý­mi sa stret­nú na odľah­lom mies­te, ďale­ko od sve­tiel i tem­no­ty miest.
Komorná hra na motí­vy Sveta Temnoty, kon­krét­ne Mage the Ascension, nevy­lu­ču­je­me však výskyt iných nad­pri­ro­dze­ných bytos­tí v hre 🙂

Precitnutí

28. 7. 2017 - 30. 7. 2017 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 07:00
vstup­né od od 20 eur, regis­trá­cia kon­čí jún 2017

Ako bude hra prebiehať

komor­ná hra
hra na pokračovanie
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh)
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
čias­toč­ná stra­va v cene
obec Strečno, zatiaľ bliž­šie neur­če­ná chata

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.