Preskočiť na obsah

Nirnaeth Arnoediad

  • larpová hra
22. 10. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Zdravím váš všetkých.

Po minu­lo­roč­nom pozi­tív­nom ohla­se na výcho­do­slo­ven­skú bojov­ku Nirnaeth Arnoediad, sa hlav­ní orga­ni­zá­to­ri duo Aringaran a Romasail roz­hod­li zor­ga­ni­zo­vať ju zno­va. K nim som sa pri­dal ešte aj ja, pomoc­ný orga­ni­zá­tor Erkenbrand.
Nirnaeth Arnoediad sa teda zno­va hlá­si do služ­by a volá všet­kých udat­ných bojov­ní­kov, aby priš­li roz­hod­núť epic­ký a nezmie­ri­teľ­ný boj medzi dob­rom a zlom.
Spojenectvo elfov z Lothlannu a elfov z Gondolinu, spo­lu s ľuď­mi a trpas­lík­mi pro­ti hor­dám skre­tov z Angbandu, skre­tov z plá­ne Anfauglith a Unfalgovým ľuďom – zrad­com, sa na plá­ni Ard-galen pokú­sia zís­kať roz­ho­du­jú­cu pre­va­hu tisíc­ky rokov trva­jú­ce­ho spo­ru medzi prvo­ro­de­ný­mi elf­mi a tem­ným pánom Morgothom.
Najväčšia bit­ka prvé­ho veku, tak ako ju opí­sal J.R.R. Tolkien, roz­hod­la o osu­de Beleriandu. V nej sa roz­hod­ne či Temný pán pad­ne ale­bo či celá kra­ji­na sa zrú­ti do hlbo­kej a desiat­ky rokov trva­jú­cej temnoty !

Príďte to rozhodnúť !

Každý kto má záu­jem, nech pošle regis­trač­ný mail na Nirnaeth@pobox.sk
Pri regis­trá­cií uveď­te aj stra­nu, ku kto­rej sa chce­te pri­dať (vyš­šie spo­me­nu­té). Obratom vám zašle­me kom­plet­né pra­vid­lá.
Tešíme sa na vašu účasť !

Miesto

Girbeš
Miesto kona­nia hry je v Košiciach v oblas­ti zva­nej Girbeš. Stretnutie hrá­čov bude pri zastáv­ke Kláštor na Sídlisku KVP. Je to koneč­ná tro­lej­bu­su 71 a auto­bu­su 19. Čas bude upres­ne­ný po mai­loch. Ale prav­de­po­dob­ne to bude nie­ke­dy ráno 8h až 11h.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Girbeš
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.