Preskočiť na obsah

Night Watch LARP

21. 6. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Predmet: Správa o situ­ácií v mes­te Bratislava, Slovensko
Status: odtaj­ne­ná
Spracujúci pra­cov­ník: Jaromír Kračmar
Dátum vyho­to­ve­nia: 2.12.2007

Táto sprá­va je vyho­to­ve­ná pod­ľa hlá­se­nia Zory Lukáčovej (Svetlá) po jej úte­ku z mes­ta Bratislavy dňa 30.11.2007. Podľa zápis­ni­ce z jej vypo­čú­va­nia vysvit­lo, že v Bratislave začal ope­ro­vať Iný mimo kate­gó­rie, zná­my pod menom Niels von Futter (Temný) a ini­ci­oval poten­ci­onál­nych Iných bez vedo­mia miest­nych hlia­dok či Inkvizície. O jeho odha­le­nie sa pri­či­ni­la Denná Hliadka pod vede­ním Štefana Turza (Temný). Pri stre­te s von Futterom zahy­nul najprv bojo­vý mág prvej kate­gó­rie Iraecharon (Temný). Po infor­mo­va­ní Nočnej hliad­ky (pod vede­ním Samuela Petra) kto­rá sa prá­ve pri­pra­vo­va­la na služ­bu bola pod­pí­sa­ná dočas­ná doho­da o pôso­be­ní Dennej hliad­ky v pra­cov­ný čas Nočnej hliad­ky (pod­ľa dodat­ku č. 45/d k Veľkej Dohode o Prímerí) v záuj­me odha­le­nia a dove­de­nia pre­vi­nil­cov pred Inkvizičný Tribunál. Ich sna­ha však nebo­la úspeš­ná a pod­ľa hlá­se­nia je hores­po­mí­na­ná svet­lá jedi­ným pre­živ­ším pra­cov­ní­kom hlia­dok mes­ta Bratislavy. 

Podľa tej­to sprá­vy roz­ho­dol Inkvizičný Tribunál o povo­la­ní svet­lé­ho Jiřího Baštu a tem­né­ho Šagrata do Bratislavy, kde majú za úlo­hu loka­li­zo­vať a paci­fi­ko­vať nezná­my počet neza­čle­ne­ných Iných von Futtera a tak­tiež zaviesť mes­to pod sprá­vu hlia­dok. K tomu­to boli uvol­ne­ní aj ďal­ší Iní, kto­rých si noví šéfo­via hlia­dok pri­zva­li. Podľa infor­má­cií zná­mych Inkvizícií opus­til už trid­sia­te­ho Novembra von Futter mes­to, ak by sa však vrá­til, jeho pozí­ciu je nut­né okam­ži­te hlá­siť miest­nej hliad­ke prí­pad­ne pria­mo Inkvizícií. Ako dohľad nad prá­cou hlia­dok bol z Pražského Byra Inkvizície pri­de­le­ný mág Einar Steingrimmson, kto­ré­mu sú oba­ja šéfo­via hlia­dok povin­ní pra­vi­del­ne hlá­siť situ­áciu v mes­te až do ofi­ciál­ne­ho odvo­la­nia pria­me­ho dozo­ru nad mestom.

—————————————————————————

Hra sa bude odo­hrá­vať v Starom mes­te od 17:00 do 23:00 (mož­no sa to troš­ku pre­tiah­ne). Zraz je o 15:30 v klu­bov­ni Spoločenstva Tolkiena (Jedlíkova uli­ca, ved­ľa krč­my U Čierneho Draka) len pre­znoň­te na 0911 298 217 a nie­kto vám už prí­de otvo­riť (klu­bov­ňo­vý tele­fón, nemá zmy­sel volať 🙂 ) .

Miesto

Staré mes­to, Bratislava
Staré mes­to a blíz­ke okolie

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Night Watch LARP

21. 6. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Staré mes­to, Bratislava, Staré mes­to, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.