Preskočiť na obsah

Night Watch LARP

  • larpová hra
21. 6. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Predmet: Správa o situ­ácií v mes­te Bratislava, Slovensko
Status: odtaj­ne­ná
Spracujúci pra­cov­ník: Jaromír Kračmar
Dátum vyho­to­ve­nia: 2.12.2007

Táto sprá­va je vyho­to­ve­ná pod­ľa hlá­se­nia Zory Lukáčovej (Svetlá) po jej úte­ku z mes­ta Bratislavy dňa 30.11.2007. Podľa zápis­ni­ce z jej vypo­čú­va­nia vysvit­lo, že v Bratislave začal ope­ro­vať Iný mimo kate­gó­rie, zná­my pod menom Niels von Futter (Temný) a ini­ci­oval poten­ci­onál­nych Iných bez vedo­mia miest­nych hlia­dok či Inkvizície. O jeho odha­le­nie sa pri­či­ni­la Denná Hliadka pod vede­ním Štefana Turza (Temný). Pri stre­te s von Futterom zahy­nul najprv bojo­vý mág prvej kate­gó­rie Iraecharon (Temný). Po infor­mo­va­ní Nočnej hliad­ky (pod vede­ním Samuela Petra) kto­rá sa prá­ve pri­pra­vo­va­la na služ­bu bola pod­pí­sa­ná dočas­ná doho­da o pôso­be­ní Dennej hliad­ky v pra­cov­ný čas Nočnej hliad­ky (pod­ľa dodat­ku č. 45/d k Veľkej Dohode o Prímerí) v záuj­me odha­le­nia a dove­de­nia pre­vi­nil­cov pred Inkvizičný Tribunál. Ich sna­ha však nebo­la úspeš­ná a pod­ľa hlá­se­nia je hores­po­mí­na­ná svet­lá jedi­ným pre­živ­ším pra­cov­ní­kom hlia­dok mes­ta Bratislavy. 

Podľa tej­to sprá­vy roz­ho­dol Inkvizičný Tribunál o povo­la­ní svet­lé­ho Jiřího Baštu a tem­né­ho Šagrata do Bratislavy, kde majú za úlo­hu loka­li­zo­vať a paci­fi­ko­vať nezná­my počet neza­čle­ne­ných Iných von Futtera a tak­tiež zaviesť mes­to pod sprá­vu hlia­dok. K tomu­to boli uvol­ne­ní aj ďal­ší Iní, kto­rých si noví šéfo­via hlia­dok pri­zva­li. Podľa infor­má­cií zná­mych Inkvizícií opus­til už trid­sia­te­ho Novembra von Futter mes­to, ak by sa však vrá­til, jeho pozí­ciu je nut­né okam­ži­te hlá­siť miest­nej hliad­ke prí­pad­ne pria­mo Inkvizícií. Ako dohľad nad prá­cou hlia­dok bol z Pražského Byra Inkvizície pri­de­le­ný mág Einar Steingrimmson, kto­ré­mu sú oba­ja šéfo­via hlia­dok povin­ní pra­vi­del­ne hlá­siť situ­áciu v mes­te až do ofi­ciál­ne­ho odvo­la­nia pria­me­ho dozo­ru nad mestom.

—————————————————————————

Hra sa bude odo­hrá­vať v Starom mes­te od 17:00 do 23:00 (mož­no sa to troš­ku pre­tiah­ne). Zraz je o 15:30 v klu­bov­ni Spoločenstva Tolkiena (Jedlíkova uli­ca, ved­ľa krč­my U Čierneho Draka) len pre­znoň­te na 0911 298 217 a nie­kto vám už prí­de otvo­riť (klu­bov­ňo­vý tele­fón, nemá zmy­sel volať 🙂 ) .

Miesto

Staré mes­to, Bratislava
Staré mes­to a blíz­ke okolie

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Staré mes­to, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.