Preskočiť na obsah

Mierotvorca v Spišskom Podhradí

12. 12. 2015 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 19:00
  • larpová hra
Mierotvorca v Spišskom Podhradí

Hra sa nerealizovala

Projekt Mierotvorca je lar­po­vá hra na aktu­ál­ne spo­lo­čen­ské témy. V Liptovskom Mikuláši bude­me hrať na tému ute­če­nec­kej krí­zy. Vy ako účast­ník na seba vez­me­te úlo­hu v prí­be­hu, kto­ré­ho začia­tok pri­pra­vi­li orga­ni­zá­to­ri. Ako to dopad­ne je už len na Vás.

Vážený Mierotvorca, Vážená Mierotvorkyňa,

tým­to lis­tom Vám ozna­mu­je­me, že ste boli vybra­ný ako Mierotvorca – posled­ná nádej pre Európu. Keďže všet­ky dote­raj­šie ini­cia­tí­vy na vyrie­še­nie ute­če­nec­kej krí­zy zly­ha­li, vlá­dy európ­skych kra­jín sa roz­hod­li vybrať náhod­ne sku­pi­nu osôb, kto­rých úlo­hou bude vypra­co­vať  stra­té­giu rie­še­nia situ­ácie. Nesklamte pro­sím ľud­stvo a príď­ťe 12.12. do kaviar­ne Dabar v Spišskom Podhradí, kde vás zozná­mi­me s ostat­ný­mi mie­rot­vor­ca­mi a vaša tak veľ­mi potreb­ná prá­ca začne.

Rokovania budú trvať od 16:00 do 19:00. Na mies­te bude pri­pra­ve­né občerstve­nie. Ak však máte neja­kú špe­ciál­nu dié­tu, pri­nes­te si pro­sím vlast­né jedlo.

Mierotvorca v Spišskom Podhradí

12. 12. 2015 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 19:00
vstup­né od 10 €, regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

komor­ná hra
opa­ko­va­teľ­ná hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh)
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 12

Čo hráč potrebuje

posta­vy vytvá­ra­me my
kos­tým vám poskytneme
Prostredie a kos­tý­my sú náznakové
čias­toč­ná stra­va v cene
Pálešovo námes­tie 345/30, Spišské Podhradie
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.