Mierotvorca v Prešove

Pridal(a)
Matej Moško

Kedy
15. 11. 2015
začí­na­me o 13:30, kon­čí­me o 16:00

Kde
Bar Lokál, Prešov

Čo

  • larpová hra

Projekt Mierotvorca je lar­po­vá hra na aktu­ál­ne spo­lo­čen­ské témy. V Liptovskom Mikuláši bude­me hrať na tému ute­če­nec­kej krí­zy. Vy ako účast­ník na seba vez­me­te úlo­hu v prí­be­hu, kto­ré­ho začia­tok pri­pra­vi­li orga­ni­zá­to­ri. Ako to dopad­ne je už len na Vás.

Vážený Mierotvorca, Vážená Mierotvorkyňa,

tým­to lis­tom Vám ozna­mu­je­me, že ste boli vybra­ný ako Mierotvorca – posled­ná nádej pre Európu. Keďže všet­ky dote­raj­šie ini­cia­tí­vy na vyrie­še­nie ute­če­nec­kej krí­zy zly­ha­li, vlá­dy európ­skych kra­jín sa roz­hod­li vybrať náhod­ne sku­pi­nu osôb, kto­rých úlo­hou bude vypra­co­vať  stra­té­giu rie­še­nia situ­ácie. Nesklamte pro­sím ľud­stvo a príď­ťe 15.11. do baru Lokál v Prešove, kde vás zozná­mi­me s ostat­ný­mi mie­rot­vor­ca­mi a vaša tak veľ­mi potreb­ná prá­ca začne.

Rokovania budú trvať od 13:30 do 16:00. Na mies­te bude pri­pra­ve­né občerstve­nie. Ak však máte neja­kú špe­ciál­nu dié­tu, pri­nes­te si pro­sím vlast­né jed­lo.

Kedy: 15.11. od 13:30 do 16:00

Kde: Diera do sve­ta | Námestie oslo­bo­di­te­ľov 1, 03101 Liptovský Mikuláš

Za koľ­ko: 6 € (v cene je občerstve­nie, poži­ča­nie kos­tý­mu a samot­ná hra)

Kostým a posta­vy: Kostým a posta­vy Vám zabez­pe­čí orga­ni­zá­tor.

O čom bude hra
Žáner Politika
Prostredie Súčasnosť
Téma Kríza na Ukrajine
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry komor­ná hra
Sériovosť hry opa­ko­va­teľ­ná hra
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na prí­beh)
Náročnosť na psy­chi­ku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dile­ma­mi
Očakávaný počet hrá­čov 12
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my
Kostýmy kos­tým vám poskyt­ne­me
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my sú názna­ko­vé
Jedlo čias­toč­ná stra­va v cene
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie
Najnižšie vstup­né 6 €
Web Oficiálna strán­ka
Bar Lokál, Prešov
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom úze­mí
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te na úze­mie majú prí­stup iba hrá­či

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.