Preskočiť na obsah

Mestečko Palermo ONLINE

7. 6. 2021 začí­na­me o 20:00, kon­čí­me o 22:00
 • larpová hra
Mestečko Palermo ONLINE

Mestečko Palermo zaspá­va a v noci pad­li dva výstre­ly. Uhádnite, kto je vra­hom a zachráň­te mes­teč­ko pred vše­moc­nou mafi­ou. Poznáte ju. Je to skve­lá hra, na kto­rú ale tak­mer nikdy nemá­te dosť hrá­čov. A keď­že v tom­to odváz­nom novom sve­te sme sa nauči­li pou­ží­vať inter­ne­ty, tak pri­ná­ša­me Mestečko Palermo na inter­net. Stretnite sa s devia­ti­mi ďal­ší­mi hráč­mi vo vir­tu­ál­nom mes­teč­ku Palermo a bav­te sa celý večer.

Čo je to Mestečko Palermo?

Je to hra pre 8–12 hrá­čov, pri kto­rej náho­da roz­de­lí hrá­čom úlo­hy. V mes­teč­ku sa okrem poc­ti­vých nevin­ných obča­nov pohy­bu­jú aj dva­ja uta­je­ní mafiá­ni a jed­no súkrom­né očko – Corrado Cattani. Úlohou hrá­čov je počas dňa na mest­skej rade hla­so­va­ním odha­liť iden­ti­tu mafiá­nov. Mafiáni sa zasa musia počas tem­ných nocí zhod­núť a mie­riť zbra­ňou na toho isté­ho obča­na. Odhalíte mafiá­nov ale­bo omy­lom zlyn­ču­je­te nevin­ných spo­lu­ob­ča­nov? To všet­ko zále­ží od vašich pozo­ro­va­cích a argu­men­tač­ných schop­nos­tí. Takto teda vyze­ra­jú základ­né pravidlá:

 1. Moderátor pomo­cou náho­dy určí, kto­rí z hrá­čov budú mafián­mi a kto­rý bude hrať za posta­vu Corrada Cattaniho.
 2. Každé her­né kolo začí­na dňom, počas kto­ré­ho obča­nia navrh­nú podoz­ri­vých a násled­ne nich hlasujú.
 3. Ak spo­me­dzi obvi­ne­ných jeden hráč zís­ka viac hla­sov ako ostat­ní, strá­ca do kon­ca hry prá­vo navrho­vať podoz­ri­vých a hla­so­vať o obvi­ne­ných a v prí­pa­de, že je mafiá­nom, pri­chá­dza o mož­nosť strie­ľať. Presviedčať ostat­ných hrá­čov ale stá­le ten­to hráč môže.
 4. V prí­pa­de, že dva­ja ale­bo via­ce­rí obvi­ne­ný zis­ka­jú rov­na­ký počet hla­sov a žiad­ny iný hráč nezís­kal hla­sov viac, hla­so­va­nie o tých­to obvi­ne­ných sa opa­ku­je. Ak aj v opa­ko­va­nom hla­so­va­ní majú hrá­či rov­na­ký počet hla­sov, deň sa kon­čí a obča­nia nevy­ra­di­li z hry nikoho.
 5. Po skon­če­ní hla­so­va­nia nastá­va noc.
 6. Ako prvý sa počas noci Corrado Cattani môže mode­rá­to­ra opý­tať, či jeden kon­krét­ny hráč je ale­bo nie je mafián. Informáciou, kto­rú dosta­ne môže počas hry pou­žiť pod­ľa vlast­né­ho uváženia.
 7. Počas noci dosta­ne kaž­dý nevy­ra­de­ný mafián mož­nosť ozná­miť mode­rá­to­ro­vi, na koho chce strie­ľať. V prí­pa­de, že sa všet­ci mafiá­ni pri streľ­be zhod­li, obeť pri­chá­dza o hla­so­va­cie a navrho­va­cie prá­va. V prí­pa­de, že obe­ťou je mafián, pri­chá­dza aj o mož­nosť strieľať.
 8. Po skon­če­ní noci pri­chá­dza opäť deň a mecha­niz­mus sa opa­ku­je až kým mafiá­ni ale­bo obča­nia a nevyhrajú.
 9. Mafiáni vyhrá­va­jú hru v momen­te, keď je počet mafiá­nov rov­ný počtu občanov.
 10. Občania a Corrado Cattani vyhrá­va­jú hru vte­dy, keď sú všet­ci mafiá­ni vyradení.

Dá sa to naozaj hra cez internet?

Áno, mes­teč­ko Palermo sa dá hrať cez inter­net, ale opro­ti bež­nej klu­bo­vej ver­zii sme hru upra­vi­li tak, aby zosta­la stá­le rov­na­ko zábav­nou. Pri štan­dard­nej hre mode­rá­tor dovo­lí všet­kým mafiá­nom navzá­jom sa spoz­nať. Aby sme ale zame­dzi­li taj­né­mu doha­do­va­niu sa mimo hry, inter­ne­to­vý mafiá­ni sa navzá­jom nepoz­na­jú. Aby to ale mafiá­ni nema­li prí­liš ťaž­ké, po kaž­dej aj neús­peč­nej streľ­be mode­rá­tor hrá­čom ozná­mi hrá­čom, na kto­ré oso­by sa v noci strie­ľa­lo. A keď­že sme na inter­ne­te a sedieť pri počí­ta­či s vyra­de­nou posta­vou nemu­sí byť pre kaž­dé­ho, v našej hre vyra­de­ní hrá­či pokra­ču­jú v hre, ale do kon­ca vekov strá­ca­jú hla­so­va­cie prá­vo. Aby sme to teda zhrnuli:

 • Mafiáni sa v našej ver­zii hry navzá­jom nepoznajú.
 • Moderátor kaž­dé ráno ozna­mu­je na koho sa v noci strieľalo.
 • Po vyra­de­ní hrá­či z hry neod­chá­dza­jú, ale strá­ca­jú do kon­ca hry hla­so­va­cie právo.

Táto hra môže teore­tic­ky skon­čiť aj po dvoch kolách. Oplatí sa mi aj tak hrať.

Áno, Mestečko Palermo naozaj môže mafiá­nov odha­liť tak rých­lo, že sa hra skon­čí po dvoch kolách. V prí­pa­de, že by ale hra mala trvať menej než 60 minút, zahra­jú sa v prie­be­hu veče­ra dve hry.

Čo ak moja posta­va zomrie hneď na začiatku?

Všetky posta­vy, kto­ré sú z hry vyra­de­né (v noci ale­bo cez deň) zostá­va­jú stá­le v hre a môžu pokra­čo­vať v argu­men­tá­cii. Strácajú však prá­vo navrho­vať podoz­ri­vých a hla­so­vať o obvinených.

Čo bude­te potrebovať?
Počítač, tele­fón ale­bo tab­let, kto­rý má funkč­ný mik­ro­fón a kame­ru. To je všetko.

Moderátora hry (osud), špe­ciál­ne inter­ne­to­vé pra­vid­lá, ostat­ných hrá­čov a vir­tu­ál­nu miest­nosť zabez­pe­čí­me my.

Mestečko Palermo ONLINE

7. 6. 2021 začí­na­me o 20:00, kon­čí­me o 22:00
vstup­né od 7.99 €, regis­trá­cia kon­čí 7. 6. 2021

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 12

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.