Preskočiť na obsah

Mafia – Boston ’19

20. 9. 2019 - 22. 9. 2019 začí­na­me o 14:00, kon­čí­me o 02:00
  • larpová hra
Mafia - Boston '19

Mafia je séria dra­ma­tic­kých LARPov z pro­stre­dia mafie.

Boston ’19 je voľ­ný pre­qu­el k úspeš­ným LARPom Chicago ’22Chica­go ’33. Americká spo­loč­nosť v tej dobe zaži­la veľa zásad­ných zmien. Za spo­me­nu­tie sto­jí 16. janu­ár 1919: rati­fi­ká­cia dodat­ku o pro­hi­bí­cii, o rok neskôr, 17. janu­ára 1920 teda začí­na “obdo­bie sucha”. Vlny pri­sťa­ho­val­cov z Európy, kto­ré spô­so­bu­jú nepo­ko­je. Dej hry je zasa­de­ný do mafián­ske­ho pro­stre­dia, nele­gál­ny obchod, pod­vo­dy, moc. Hra kla­die dôraz na dra­ma­tic­ké hra­nie postav. Hráčov sta­via­me do nároč­ných situ­ácií, pred ťaž­ké roz­hod­nu­tia, avšak neza­bú­da­me na dáv­ku akcie a streľby.

Samotný prí­beh série Chicago opus­tí­me a Vy bude­te mať mož­nosť písať his­tó­riu nových postáv, nové­ho mes­ta. Samozrejme sa však môže­te tešiť na eas­ter eggy ? https://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​n​A​l​D​U​4​I​o​5G8

Mafia – Boston ’19

20. 9. 2019 - 22. 9. 2019 začí­na­me o 14:00, kon­čí­me o 02:00
vstup­né od 15, regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

mest­ská hra
hra na pokračovanie
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry)
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 20

Čo hráč potrebuje

posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
jed­lo si môže­te kúpiť počas hry
Trenčín, Trenčín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.