Preskočiť na obsah

Machové Poviedky I

7. 7. 2016 - 10. 7. 2016 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 23:59
  • larpová hra

Mesto Livilla pre­kvi­tá bohat­stvom a vďa­ka nemu sa celá pro­vin­cia Jazna sta­la obchod­ným cen­trom stred­né­ho Aggalionu. Pár mesia­cov doza­du však zasiah­la Jaznu čier­na smrť. Márne sa sna­ži­li kňa­zi mod­liť k Najvyššiemu. Vyzeralo to ako by zanev­rel na ten­to kraj. Klerici Mishakal pomá­ha­jú ľuďom oddia­liť trá­pe­nie. Sedliaci hovo­ria, že v noci vidieť telá bez duše cho­diť po lesoch, tí kto­rí nema­li také šťas­tie už svo­je prí­be­hy roz­prá­vať nemô­žu. Správca mes­ta, teda aspoň toho čo z neho zosta­lo, vyhlá­sil karan­té­nu. Je zaká­za­né vychá­dzať z mes­ta, pokiaľ bude v noci nie­kto náj­de­ný mimo hra­dieb, veli­teľ gar­dy má plné prá­vo s ním zaobísť, ako uzná za vhod­né. Nik nech­ce ris­ko­vať mož­nosť, že dotyč­ný je naka­ze­ný a pred­sa ľah­šie zabiť člo­ve­ka ako bez­du­ché­ho. Šľachta sa opev­ni­la vo svo­jej štvr­ti kto­rá je prí­sne strá­že­ná. Nechcú prí­sť do sty­ku s niž­ší­mi vrstva­mi, boja sa.

Zvesti o náka­ze sa dosta­li až do Veže Vysokej Mágie. Rád opäť uká­zal svo­je posta­ve­nie v oblas­ti a vyslal do Jazny auto­ri­ty, kto­ré majú pre­šet­riť pod­sta­tu náka­zy. Všetko totiž nasved­ču­je, že za tým sto­jí nie­čo magic­ké. Medzi ľuď­mi sa povrá­va, že v blíz­kos­ti sa nachá­dza­jú aj kon­tro­verz­ní moro­vý dokto­ri, vždy blú­dia­ci po sve­te. Možno majú informácie.

Obchodníci z blíz­ke­ho výcho­du priš­li ťažiť zo situ­ácie a ľuďom v núdzi pre­dá­va­jú pre­dra­že­ný tovar. Vedia, že títo chu­dá­ci nema­jú iné výcho­dis­ko. Na to ihneď rea­go­va­li zbe­ho­via, kto­rí sa for­mu­jú do rôz­nych lúpež­níc­kych sku­pín a oplá­ca­jú obchod­ní­kom ich chamtivosť.O situ­ácií sa dopo­ču­li aj dob­ro­dru­ho­via z blíz­kych i ďale­kých kra­jov. Starosta totiž vypí­sal odme­nu za pomoc pri boji s nákazou.

Ak aj ty čítaš tie­to riad­ky a nie je ti náš osud ľahos­taj­ný, príď a ukáž čo v tebe je. Ak náka­zu neza­sta­ví­me teraz, trpieť budú ešte mnohí.

Miesto

Trenčianská Teplá, Dobrá
Trenčianská Teplá, Dobrá

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Chlebo

Machové Poviedky I

7. 7. 2016 - 10. 7. 2016 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 23:59
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Trenčianská Teplá, Dobrá, Trenčianská Teplá, Dobrá

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.