Letný LARP: Príbehy spod Vlčích Skál 2022

Pridal(a)
Frolo
Event Horizon

Kedy
28. 7. 2022 - 31. 7. 2022
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 23:59

Kde
Lesík pri Červenom kameni

Čo

  • larpová hra

Vojnou sužo­va­né Kráľovstvo Vína už dlho trá­pia pohra­nič­né boje. Bojovalo sa aj v blíz­kos­ti Vlčích Skál, no vďa­ka umu a šikov­nos­ti miest­nych šľach­ti­cov sa napo­kon poda­ri­lo situ­áciu upo­ko­jiť a nasto­liť kreh­ký mier. Bolo to však trp­ké víťazs­tvo a cenou bolo posu­nu­tie hra­ni­ce s Vodárstvom až do samot­né­ho srd­ca dediny.
Vlčie Skaly sa tak sta­li obľú­be­nou des­ti­ná­ci­ou vodo­len­ká­rov, neho­vo­riac o Prameni živej vody, kto­rý sa stal Akvilónskym pút­nic­kým mies­tom. Miestne oby­va­teľ­stvo sa roz­rást­lo o mno­ho neoča­ká­va­ných novo­usad­lí­kov, hrnú­cich sa za bohat­stvom a slá­vou. S náras­tom počtu oby­va­te­ľov sa zača­li nové boje o domi­nan­ciu v dedi­ne. Šľachtické rody sa sna­žia naria­de­nia­mi zís­kať ľud na svo­ju stra­nu, no zme­na pome­rov pri­ná­ša aj ďal­šie nech­ce­né javy. Kriminalita prud­ko ras­tie a zboj­níc­ke ban­dy začí­na­jú v oko­lí vytvá­rať cha­os a bez­prá­vie. Pašeráci sa radu­jú, lebo novú hra­ni­cu je ťaž­ké strá­žiť. Na vrch všet­ké­ho sa v Červenokamenskej voj­vo­di­ne šep­ká, že vodár­ska pat­ro­la hľa­dá pre­slá­ve­né­ho paše­rá­ka, kto­rý sa vraj ukryl vo Fragmundských lesoch.
Viac než len šepot spre­vá­dza novo­vznik­nu­tú osa­du les­ných bytos­tí, kto­rá sa radu­je vodár­skej pod­po­re, no o bohat­stvo les­ných bylín sa chcú uchá­dzať aj miest­ni lie­či­te­lia, kto­rí na elfov a dry­á­dy nebe­rú ohľa­dy. V tom­to blá­zin­ci a cha­ose mož­no nie­čo oby­va­te­ľom uni­ká. Niečo, čo už dlho drie­me v útro­bách zeme.

O čom bude hra
Žáner Fantasy
Prostredie Stredovek
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry hra typu svet (sand­box)
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry) 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 120
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo jed­lo si môže­te kúpiť počas hry 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie 7.7.
Najnižšie vstup­né 35
Web Oficiálna strán­ka
Lesík pri Červenom kameni
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.