Preskočiť na obsah

Letný LARP Kráľovstvo vína: Príbehy spod Vlčích skál VI.

  • larpová hra
20. 7. 2017 - 23. 7. 2017 začí­na­me o 13:00, kon­čí­me o 13:00

Letný LARP Kráľovstvo vína 2017: Príbehy spod Vlčích Skál VI.

Nad Vlčími Skalami sa vzná­ša ticho. Ohnivý drak, dlho väz­ne­ný v kob­kách pod Červeným Kameňom pre­me­nil dedi­nu na spá­le­nis­ko. Avšak nezú­faj­te, krč­ma stá­le sto­jí a čapu­jú v nej trpas­li­čie pivo!

Pohraničie je v tých­to dňoch nebez­peč­nej­šie než kedy­koľ­vek pred­tým, vla­dy­ka Violet pre­to pri­ká­za­la opra­viť sta­rú opus­te­nú pev­nosť nad dedi­nou. Vyčíňanie hrad­né­ho pána, pát­ra­jú­ce­ho v ruinách domov po stra­te­nom pokla­de však roz­dú­cha­va uhlí­ky spo­rov. Napriek tomu sa hrdi­no­via schá­dza­jú zo všet­kých strán aby si odtrh­li svoj kúsok slá­vy a bohat­stva, pre­to­že na tros­kách sta­rých Vlčích Skál čosko­ro vyras­tie nový svet.

Šepká sa o nespú­ta­nej mágii, o tem­no­te, kto­rej sa aj samot­ná smrť bojí a o zdra­žo­va­ní elfs­ké­ho čajo­vé­ho peči­va. Krajinou sa vzná­ša neis­tý strach a tieň­mi kolu­jú zves­ti o zno­vu­ob­ja­ve­ní zrú­ca­ni­ny sta­ré­ho hra­du démo­na Lešija hlbo­ko v ska­lách, z kto­rých tro­lo­via nedáv­no ušli. Akoby toho všet­ké­ho bolo málo, pod­ľa sta­ré­ho pro­roc­tva sa hlbo­ko pod zemou pre­bu­di­la armá­da duchov. Kto z vás si trú­fa navrá­tiť Vlčím Skalám sta­rú slávu?

Registrujte sa na nasle­dov­nej stránke:
http://​larp​.schat​mans​dorf​.sk/​r​e​g​i​s​t​r​a​c​ia/

Všetky základ­né infor­má­cie náj­de­te tu:
http://larp.schatmansdorf.sk/wp-content/uploads/2017/02/Príručka-pre-hráčov17.pdf

Novinky a pikoš­ky môže­te sle­do­vať na fejsbúčiku:
https://​www​.face​bo​ok​.com/​K​r​a​l​o​v​s​t​v​o​V​i​na/

O čom bude hra
Žáner (roz­práv­ko­vo-fan­ta­sy pseudohistória)
Prostredie Kráľovstvo vína (roz­práv­ko­vo-fan­ta­sy pseudohistória) 
Téma zaba­viť sa ako hrdina 
Ako bude hra prebiehať
Typ hry dra­ma­tic­ká hra 
Sériovosť hry hra na pokračovanie 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh) 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 200
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo jed­lo si môže­te kúpiť počas hry 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie 23.júl
Najnižšie vstup­né 25€
Web Oficiálna strán­ka
Lesík pri Červenom kameni
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.