Preskočiť na obsah

Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023

20. 7. 2023 - 23. 7. 2023 začí­na­me o 12:00, kon­čí­me o 12:00
  • larpová hra
Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023

Srdečne Vás pozý­va­me na jubi­lej­ný 10. roč­ník naj­väč­šie­ho slo­ven­ské­ho let­né­ho LARPu, kto­rý sa usku­toč­ní 20–23. Júla 2023 v lesí­ku pri hra­de Červený Kameň.

Viac o podu­ja­tí a o LARPoch vieš nájsť na našom webe, všet­ky aktu­ali­ty, kle­be­ty a dis­ku­sie náj­deš na našich sociál­nych sie­tiach: Sledujete našu strán­ku https://​www​.face​bo​ok​.com/​K​r​a​l​o​v​s​t​v​o​V​ina aby vám nič neuš­lo. Link na uda­losť na FB: https://​fb​.me/​e​/​2​c​4​1​p​j​GEU

Registrovať na akciu sa môže­te tu: https://​kra​lov​stvo​vi​na​.event​-hori​zon​.sk/​l​e​t​n​y​-​l​a​r​p​-​k​r​a​l​o​v​s​t​v​o​-​v​i​na/

———————————————- 

Dedinku Vlčie Skaly čaká veľ­ká skúš­ka. Možno tá naj­väč­šia dopo­siaľ.  

Našincov aj cez­poľ­ných hrdi­nov dopo­siaľ nezlo­mi­li ani kliat­by a cho­ro­by, ani armá­dy zo záhro­bia ba ani nedos­ta­tok elfs­ké­ho čajo­vé­ho peči­va. 

Keď hro­zi­la poro­ba, vede­li zlo pora­ziť spe­vom a tan­com, keď sa golem utr­hol z reťa­ze, tak ho ože­ni­li. Krutého tyra­na vede­li nahra­diť a do služ­by mu dať tú najd­re­ve­nej­šiu stráž v krá­ľov­stve. A neroz­há­da­la ich ani voj­na v pohra­ni­čí. 

Osudná sa im však sta­la cham­ti­vosť. Každým malým pri­lep­še­ním, skrat­kou a pochyb­ným kom­pro­mi­som sa osla­bo­va­li reťa­ze väz­nia­ce Pána spod kop­ca a ten šepo­tom pri­vo­lá­val svo­jich slu­žob­ní­kov. Sedem peča­tí ho drža­lo a sied­mich hrie­chov sa hrdi­no­via dopus­ti­li. 

 
A tak sa v onu bez­me­sač­nú noc vrá­til zo svoj­ho väze­nia pod kop­com, Pán Lešij. Prebral moc nad dedi­nou a nemá­lo miest­nych sa ihneď zača­lo tvá­riť, že boli celý čas na jeho stra­ne.  

Nádej pre jeho odpor­cov však nez­has­la. Vodárskemu hrdi­no­vi sa poda­ri­lo zís­kať legen­dár­ny meč Samoseč a vyzval Lešija na súboj. Ten, z úcty k hrdi­no­vej odva­he, výzvu pri­jal a pri­sľú­bil, že do roka a do dňa sa vrá­ti, aby si pome­ra­li sily. 

Lešij sa pus­til do svo­jej prá­ce na ovlád­nu­tie kraja.
A čo ty?
Prídeš sa Lešijovi posta­viť, či poklo­niť? (pri­naj­men­šom sa slu­ší pek­ne pozdra­viť) 

————————— 

LARPy zo sve­ta Kráľovstva vína pat­ria medzi naj­väč­šie a naj­kom­plex­nej­šie fan­ta­sy LARPy na Slovensku a Česku.  

Vstúpte do boh­mi zabud­nu­tej dedi­ny Vlčie Skaly, v kto­rej sa sku­toč­ne môže udiať hoci­čo. 

 Ak chce­te, zapo­jí­te sa do magic­kých obra­dov, pre­nik­ne­te do tajov kúziel a nad­pri­ro­dze­ných schop­nos­tí. Môžete sno­vať intri­gy a zápa­siť o moc s nená­pad­ný­mi posta­va­mi v poza­dí, kto­ré si mys­lia, že tan­cu­je­te ako oni pís­ka­jú. Ale to sú na omy­le.  

Môžete vziať do ruky meč a zme­rať si silu s bojov­ník­mi, putu­jú­ci­mi z ďale­kých kra­jov a stať sa hrdi­nom krá­ľov­stva. 

Ani toto nie je nič pre vás? Tak buď­te pou­lič­ný pre­da­vač rých­le­ho elfs­ké­ho občerstve­nia, neprí­jem­ný pod­ni­ka­teľ v oblas­ti posky­to­va­nia ochran­ných slu­žieb opus­te­ným prin­ce­znám, sta­rý rytier, kto­ré­ho neba­ví život, prí­pad­ne mla­dý rytier, kto­ré­ho neba­ví smrť. 

Ani toto nie je nič pre vás? Seďte teda celý deň v krč­me, popí­jaj­te pivo, pož­mur­ká­vaj­te na sym­pa­tic­ké krč­már­ky a dúfaj­te, že vám neroz­bi­jú krčah o hla­vu.  

Vy chce­te ísť na LARP
Jediné, čoho sa zatiaľ mož­no bojí­te je, že nevie­te, čo tam bude­te robiť. Nezúfajte, maj­stri a orga­ni­zá­to­ri vám pora­dia, vymys­lia spo­lu s vami ide­álu zmes hrdin­stva, intríg, vti­pu a poho­do­vé­ho nič­ne­ro­be­nia, po kto­rej zatú­ži­te s prí­cho­dom leta (občas aj zimy) kaž­dý rok. 

https://​kra​lov​stvo​vi​na​.event​-hori​zon​.sk/ 

———————————

LARP je akcia, kto­rá je záro­veň spo­lo­čen­skou hrou, kul­túr­nym podu­ja­tím, rela­xač­nou tera­pi­ou a prí­le­ži­tos­ťou roz­ví­jať svo­ju fan­tá­ziu, prí­pad­ne pre­mie­ňať obsah svo­jej roz­vi­nu­tej fan­tá­zie na sku­toč­nosť. Čiastočne. LARPy (live acti­on role play) sú hry na hrdi­nov, hra­né na živo, až na to, že kaž­dý môže byť tým, kým chce. 

Čo je to LARP?
https://​vimeo​.com/​1​1​4​8​8​8​698 

LARP POV z náš­ho star­šie­ho Larpu
Jeden deň Ivana Larpoviča 

Spomienky na bit­ku vo Vlčích skalách
https://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​O​w​m​D​Z​m​i​e​S9I 

Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023

20. 7. 2023 - 23. 7. 2023 začí­na­me o 12:00, kon­čí­me o 12:00
vstup­né od TBA, regis­trá­cia kon­čí 10.7.2023

Ako bude hra prebiehať

Hra typu svet (sand­box)
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 150

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Prineste si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
Jedlo si môže­te kúpiť počas hry
Hrad Červený Kameň, Častá
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.