Preskočiť na obsah

Kráľovstvo vína

8. 10. 2011 - 9. 10. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Krátky prí­beh

Do vlčích skál sa blí­ži zima a to je čas, kedy sa tra­dič­ne varí medo­vi­na zo zásob medu, kto­rý sa poda­ri­lo, za rok zís­kať vče­lá­ro­vi z čer­ve­no­ka­men­skej pev­nos­ti. Je to síce len skrom­ná dáv­ka, no pre oby­va­te­ľov je to istá tra­dí­cia či ritu­ál, keď sa môžu pria­mo podu­jať na vare­ní toh­to nápo­ja. Všetko sa to odo­hrá na dru­id­skom vrš­ku, kde sa ten­to magic­ký nápoj uva­rí, no je to len prvý krok, dlhé­ho a poma­lé­ho pro­ce­su, kto­rý z neho spra­ví tu pra­vú schat­mans­dorfs­kú medo­vi­nu. Po uva­re­ní sa bude musieť tran­s­por­to­vať do piv­níc vo frag­mun­de, kde bude kva­siť a napo­kon upro­stred kru­tej zimy keď sa kvas­ný pro­ces ukon­čí, bude tran­s­por­to­va­ná do piv­níc čer­ve­no­ka­men­skej pev­nos­ti, kde bude v sudoch dozrie­vať. Táto eta­pa býva naj­ťaž­šia, pre­to­že v zime sa v lesoch ukrý­va­jú rôz­ne stvo­re­nia a kara­va­na obchod­ní­kov, môže byť pre ne lah­ký terč.….

 

Organizačné info

hrá­či môžu pou­žiť posta­vi z let­né­ho lar­po­vé­ho tábora.

V prí­pa­da otá­zok nás kon­tak­tuj­te na e.amil schatmansdorf@gmail.com. ale­bo na tele­fón­ne čís­lo 0917 272930 … S pozdra­vom O.Z. Schatmansdorf .… www​.schat​mans​dorf​.sk ..

Stretnutie v čase medzi 17.00 a 17.30 pred čer­ve­no­ka­men­skou soko­liar­ňou astur.… . Treba pri­niesť seba a kos­tým. na kilo medu dosta­ne­te fla­šu schat­mans­dorfs­kej medo­vi­ny… môže­te si pri­niesť aj neja­ke jed­lo a pitie 🙂 : Tešíme sa na Vás

Ak chce­te pre­rie­šiť aj posta­vu napíš­te nám do Diskusného okienka

Miesto

Červený Kameň, hrad
Častá   Červený, Kameň

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Občianske zdru­že­nie Schatmansdorf Častá

Kráľovstvo vína

8. 10. 2011 - 9. 10. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Hrad Červený Kameň, Častá
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.