Preskočiť na obsah

Kráľovstvo vína

22. 7. 2011 - 24. 7. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

ZAREGISTRUJTE SA NA LETNÝ LARPOVÝ TÁBOR teraz a dosta­ne­te zdar­ma flaš­ku Schatmansdorfského vín­ka úpl­ne zadar­mo. Flašu vína dosta­ne prvých 30 zare­gis­tro­va­ných http://​www​.nako​le​ne​.com/​r​e​g​i​s​t​r​a​c​i​e​/​r​e​g​i​s​t​r​a​c​i​a​_​l​a​r​p​_​k​r​a​l​o​v​s​t​v​o​_​v​i​n​a​.​h​tml Dôležité upo­zor­ne­nie !!!! LARP JE 15 + s tým, že hrá­či mlad­ší ako 18 rokov budú musieť dať osob­ný kon­takt na [b]Rodičov[/b] a bude­me ich kon­tak­to­vať a infor­mo­vať . A okrem toho budú musieť pri­niesť písom­né povo­le­nie od rodi­čov kto­ré­ho pred­lo­ha bude zve­rej­ne­ná na inter­ne­te. SVET KRÁĽOVSTVA VÍNA PRICHÁDZA Nad Vlčími ska­la­mi vychá­dza sln­ko. Strážca Janko popí­ja vín­ko zo svoj­ho rohu a opie­ra sa o brá­nu. Obchodník z Kráľovstva vína roz­kla­dá svoj tovar a dru­id už mie­ša čaro­vný nápoj. Lukostrelec na veži hla­dí do diaľ­ky a dúfa, že nebu­de musieť trú­biť na pop­lach. Krásne ženy nesú koše s čerstvo naz­bie­ra­ný­mi hríb­mi a bojov­ník si brú­si svoj meč. Hraničiar zlie­za zo skál pri­dr­žia­va­júc čerstvo ulo­ve­né­ho zaja­ca pre­ve­se­né­ho cez ple­ce. Všetci však hľa­dia na východ sln­ka s oba­vou. Ešte pred­ne­dáv­nom boli Vlčie ska­ly pýchou Alpových skál a piv­ni­ce boli plné Kráľovského vína s poho­ria Veltlínu. Dnes, rok po úto­ku Marlogov a absti­nen­tov, pri­chá­dza­jú noví osad­ní­ci, kto­rých poslal do Vlčích skál Kráľ Jano. Staňte sa aj Vy na týž­deň novým oby­va­te­ľom Vlčích skál a vstúp­te do sve­ta, kde vlád­ne pra­otec vín­nej révy. Kráľovstvo vína Dátum : štart pia­tok 22.7.2011 o 12.00 koniec nede­ľa 24.7.2011 o 15.00 Miesto: Lesy v blíz­kos­ti Hradu Červený Kameň Okres: Pezinok Registrácia: už pre­bie­ha. Registračný popla­tok sa pla­tí dopre­du buď osob­ným vypla­te­ním ale­bo cez ban­ko­vý účet, za ten­to popla­tok hráč dosta­ne na začiat­ku hry 5 strieborniakov(1 strie­bor­niak = 1 euro), kto­ré by mu mali pokryť výda­je na stra­vo­va­nie počas celé­ho lar­pu. V prí­pa­de, že bude chcieť naku­po­vať na trho­vis­ku, prí­pad­ne strá­viť viac času v krč­me, bude mož­nosť záme­ny eur na her­né penia­ze u krč­má­ra. Ďalej hrá­či na začiat­ku hry dosta­nú hli­ne­ný pohár( pre kaž­dé­ho jeden ) kto­rí hrá­čom zosta­ne ako prí­jem­ná spo­mien­ka na náš larp. Pravidlá hry a pra­vid­lá na tvor­bu postáv budú postup­ne pri­dá­va­né. Registračný popla­tok je 10 eur Tešíme sa na Vás. Kráľovstvo vína je fik­tív­ny svet. Prirovnať ho k nie­kto­ré­mu his­to­ric­ké­mu obdo­biu je veľ­mi nároč­né. Náboženstvo je poní­ma­né len ako nie­čo, čo Vám dodá­va silu a tú silu aj naozaj zís­ka­te pro­stred­níc­tvom Božieho daru – vína. V krá­ľov­stve vína žijú ľudia viná­ri a alká­či. Ľudia sú tu rov­na­kí ako roľ­ní­ci v stre­do­ve­kej Európe s tým roz­die­lom, že na juhu Kráľovstva vína sa pes­tu­je aj ryža. Zemiaky, tak isto ako stre­do­ve­ká Európa, nepoz­na­jú. Ľudia si žitím v Kráľovstve vína už zvyk­li na spô­so­by a zvy­ky viná­rov a tak vedia, že odmiet­nuť pohár vína zna­me­ná vylú­če­nie zo spo­loč­nos­ti. Ľudia odtiaľ­to sa len málo­ke­dy dostá­va­jú na význam­né posty a pre­važ­ne slú­žia vyš­šie posta­ve­ným viná­rom. Vinári sú veľ­mi podob­ní ľuďom, no majú iný meta­bo­liz­mus. Víno je pre nich dar od pra­ot­ca vín­nej révy a nemá na nich také účin­ky ako na ľudí. Víno viná­rom dodá­va silu a ener­giu. Bez vína viná­ri zaží­va­jú stav opi­tých ľudí. Alkáči sú vyvo­le­ná rasa kto­rá bola v minu­los­ti význam­nej­šia ako dnes. Populácia alká­čov je veľ­mi malá a žijú v ďale­kom les­nom mes­te Kalerábovo. Náš Larp sa odo­hrá­va v osa­de Vlčie ska­ly. Osada je v lesoch Fragmundu a najb­liž­šie k osa­de je Kráľovská Červenokamenská pev­nosť. V osa­de žijú obchod­ní­ci, lov­ci, baní­ci, stráž­co­via a dedin­ča­nia. Osadu čas­to nav­šte­vu­jú aj dob­ro­dru­ho­via z Kráľovstva vína, kto­rí veria, že v tých­to vzdia­le­ných lesoch náj­du slá­vu a bohat­stvo. No a ten­to rok sa osa­da Vlčie ska­ly ocit­la v obdo­bí, kedy sa inak pokoj­ný les mení na pre­bu­de­ný hvozd. Vždy raz za desať rokov sa v lese pre­bú­dza­jú zo svoj­ho spán­ku čaro­vné bytos­ti a lesu nevlád­nu ľudia, ale tajom­ný dru­id, kto­rý nene­chá jedi­nú živú bytosť, kto­rá nepat­rí do lesa, na poko­ji. Hra sa bude odo­hrá­vať v obdo­bí roka, kedy sa blí­ži sláv­nosť Rárompajdel. Je to sta­rá sláv­nosť obe­to­va­nia darov prá­ce ľudí a viná­rov pre pra­ot­ca vín­nej révy a záro­veň ritu­ál pros­by pra­ot­ca, aby uchrá­nil vinič od škod­cov a cho­rôb. V deň sláv­nos­ti sú zvy­kom aj hry, tur­naj a buja­rá osla­va. Bežný život v osa­de vys­trie­da počas dní pred tým­to posvät­ným dňom príp­ra­va sláv­nos­ti. Larp bude zalo­že­ný na prí­be­hoch postáv, kto­ré si bude­te z veľ­kej čas­ti vytvá­rať sami v spo­lu­prá­ci s orga­ni­zá­tor­mi akcie, kto­rí Vás nasme­ru­jú tak, aby Vaša posta­va ľah­ko zapad­la do osa­dy Vlčie ska­ly. Preto bude dosť dôle­ži­té zare­gis­tro­vať sa čo naj­skôr a tiež zaslať fot­ku Vášho kos­tý­mu. Inšpirácie na kos­tým a všet­ky potreb­né infor­má­cie, ako pra­vid­lá na vytvo­re­nie posta­vy, budú dopl­ne­né naj­ne­skôr do začiat­ku registrácie,t. j. do 25.2.2011. Pre viac infor­má­cií nav­štív­te Diskusiu. 

Miesto

Červený Kameň, hrad
Častá, Červený kameň 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Kráľovstvo vína

22. 7. 2011 - 24. 7. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Hrad Červený Kameň, Častá
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.