Preskočiť na obsah

Jesenné Ťaženie

13. 10. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Kráľovstvo Mirthana vedie voj­nu s orka­mi. Na výro­bu zbra­ní je potreb­ná magic­ká ruda, kto­rá sa ťaží len na jed­nom mies­te – v baniach Khorinisu. Pracovonu silou – lac­nou a výkon­nou – sú tres­tan­ci. Nezáleží na tom, aký zlo­čin spá­cha­li, jedi­ným tres­tom sú bane. Zabrániť v úte­ku im mala magic­ká bari­é­ra, na kto­rej vytvo­re­nie boli povo­la­ní naj­lep­ší mágo­via z krá­ľov­stva. Uzatvorenie baní a ich oko­lia v bari­é­re však využi­li tres­tan­ci a zmoc­ni­li sa vlá­dy nad celým objek­tom. Najsilnejší lokál­ny vod­ca Gomez, pre­zý­va­ný Rudobarón, uzav­rel doho­du s krá­ľom, kto­rý nemal vojen­ské pros­tried­ky na potla­če­nie vzbu­ry. Výmenou za rudu dostá­va­jú oby­va­te­lia baní všet­ko, čo k živo­tu potre­bu­jú. Nie všet­kým však život v bari­é­re vyho­vu­je a malá odboj­ná sku­pin­ka hľa­dá spô­sob, ako bari­é­ru rozbiť.

Zraz je uz tra­dic­ne 9.15 v Dolnom Mostenci (pri Povazskej Bystrici) pri kul­túr­nom dome = pri kos­to­le. Autobus ide o 8.45 spred zelez­nic­nej sta­ni­ce aj z auto­bu­so­ve­ho nastu­pis­ta. Cely lis­tok sto­ji 11 Sk.

kon­takt: 0911 247 203 (Janko Hodulik)

Miesto

Dolný Moštenec
Dolný Moštenec

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Jesenné Ťaženie

13. 10. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Dolný Moštenec, Dolný Moštenec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.