Preskočiť na obsah

Jesenné Ťaženie

  • larpová hra
13. 10. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kráľovstvo Mirthana vedie voj­nu s orka­mi. Na výro­bu zbra­ní je potreb­ná magic­ká ruda, kto­rá sa ťaží len na jed­nom mies­te – v baniach Khorinisu. Pracovonu silou – lac­nou a výkon­nou – sú tres­tan­ci. Nezáleží na tom, aký zlo­čin spá­cha­li, jedi­ným tres­tom sú bane. Zabrániť v úte­ku im mala magic­ká bari­é­ra, na kto­rej vytvo­re­nie boli povo­la­ní naj­lep­ší mágo­via z krá­ľov­stva. Uzatvorenie baní a ich oko­lia v bari­é­re však využi­li tres­tan­ci a zmoc­ni­li sa vlá­dy nad celým objek­tom. Najsilnejší lokál­ny vod­ca Gomez, pre­zý­va­ný Rudobarón, uzav­rel doho­du s krá­ľom, kto­rý nemal vojen­ské pros­tried­ky na potla­če­nie vzbu­ry. Výmenou za rudu dostá­va­jú oby­va­te­lia baní všet­ko, čo k živo­tu potre­bu­jú. Nie všet­kým však život v bari­é­re vyho­vu­je a malá odboj­ná sku­pin­ka hľa­dá spô­sob, ako bari­é­ru rozbiť.

Zraz je uz tra­dic­ne 9.15 v Dolnom Mostenci (pri Povazskej Bystrici) pri kul­túr­nom dome = pri kos­to­le. Autobus ide o 8.45 spred zelez­nic­nej sta­ni­ce aj z auto­bu­so­ve­ho nastu­pis­ta. Cely lis­tok sto­ji 11 Sk.

kon­takt: 0911 247 203 (Janko Hodulik)

Miesto

Dolný Moštenec
Dolný Moštenec

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Dolný Moštenec
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.